Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Agromelioracja (gr. agrós - grunt, pole + łac. melioratio - ulepszenie)

  Melioracja agrotechniczna – zabieg uprawowy lub uprawowo--nawożeniowy wykonywany w celu poprawieniaco najmniej na kilka lat niekorzystnychwłaściwości gleb wadliwych. Celem a. jestzagospodarowanie nieużytków oraz obszarówzdewastowanych przez przemysł bądź nadmiernąintensyfikację produkcji roślinnej.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofitocenologia, agrofitosocjologia

  Naukao zbiorowiskach roślin pól uprawnych. Przedmiotem badań a. są agrofitocenozy wraz zcharakterystycznymi dla nich warunkami siedliskowymi i złożonymi zależnościami wzajemnymi pomiędzy tworzącymi je organizmami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrometeorologia, meteorologia rolnicza

  Nauka badająca warunki meteor. mające znaczeniedla rolnictwa w ich wzajemnym oddziaływaniuz obiektami i procesami produkcji rol.Przedmiotem badań a. jest zarówno warstwagleby zajęta przez korzenie roślin i drzew,przygruntowa warstwa powietrza, jako częśćsiedliska roślin i zwierząt, jak i warstwy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofitocenoza

  Zbiorowisko roślinne póluprawnych utrzymywane we względnej równowadzedzięki ustawicznej działalności człowieka.Jest to sztuczny układ utworzony przezczłowieka w celu uzyskania maksymalnegoplonu. Gł. rolę homeostatyczną w a. odgrywapłodozmian wraz z innymi zabiegami agrot. Wskład a. wchodzą:

  1)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agronomia (ang. agronomy)

  Termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy orolnictwie łącznie ze znajomością zarządzaniagospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk roln.zakres a. uległ zawężeniu do uprawy roli iroślin. Zob. też agrotechnika.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekotechnika

  Zespół antropogenicznychzabiegów związanych z uprawą, nawożeniem,pielęgnowaniem, ochroną roślin oraz płodozmianamidostosowany do regionalnych warunków siedliska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrochemikalia, chemikalia rolnicze

  Preparaty i subst. chem. stosowane w roln., np. pestycydy,nawozy miner., regulatory wzrosturoślin oraz dodatki paszowe takie jak: konserwantyi detoksykanty ziemiopłodów, koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotyki paszowe, probiotyki, kokcydiostatyki, antyoksydanty,preparaty enzymatyczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekocenoza

  Zespół typowych dla danegosiedliska gatunków i odmian roślin uprawnychoraz towarzyszących im agrofagów. Zob. też agrobiocenoza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekologia, ekologia rolnicza

  Nauka badająca współzależności między żywymi organizmamipól uprawnych oraz wpływ na tewspółzależności zmian środowiska wskutekzabiegów mel., agrot., emisji przemysłowych iskażeń komunalnych. Obiektem zainteresowańa. jest zagadnienie wzajemnego dostosowania roślin i środowiska, w celu uzyskania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekomelioracje

  System melioracji rolnychuwzględniający ochronę i rekultywację środowiskaprzyr.-rolniczego. Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt

Do góry