Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Etiolacja, wypłonienie

  Zmiany zachodzące wroślinie wyrosłej w ciemności, objawiające sięzanikiem zielonego barwnika, nadmiernymwydłużeniem i zwiotczeniem pędów orazznaczną zawartością wody. U roślin takichwystępuje nie tylko odbarwienie, ale takżezmiany morf. i anat.; mają one wydłużone międzywęźla, wiotkie, wątłe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epigeiczny sposób kiełkowania

  Sposób kiełkowania polegający na tym, że liścienie wydobywają się z nasienia i wyrastają nad pow.gleby, np. łubin, fasola, cebula. Zob. też hypogeicznysposób kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etologia

  Nauka o zachowaniu się zwierząt, uktórych po udomowieniu zaszły istotne zmiany.Zmiany te pogłębiają się wraz z postępemtechniki i organizacji pracy w rolnictwie i hodowli,dlatego ocena cech psychicznych zwierząt gospodarskich nabiera istotnego znaczenia. E. zajmuje się badaniem sposobów chronieniasię lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epizootia

  Pojawianie się zachorowań na danąchorobę wśród zwierząt na określonym tereniei w określonym czasie, w liczbie wyraźniewiększej niż w poprzednich latach. O powstawaniu,nasileniu i okresie trwania e. decydująrozmaite czynniki, m.in.: zagęszczenie populacjiżywiciela, układ warunków klim., zwł.temp. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutrofizacja, przeżyźnienie

  Proces nadmiernego gromadzenia się subst. pokarmowych wzbiornikach wodnych wskutek nadmiernejprodukcji materii organicznej. E., powodowanarozwojem przemysłu (produkcją detergentów zawierających fosfor), nadmierną chemizacjąrolnictwa (przenawożenie nawozamiazotowymi i fosforowymi) oraz przemysłowymchowem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epizootiologia

  Nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z występowaniem,szerzeniem się i zanikaniem procesów zakaźnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych wśród zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewapotranspiracja

  Parowanie wody z gleby poprzez rośliny, łącznie z bezpośrednim parowaniemz gleby. Parowanie to jest ściśle związanezarówno z czynnikami meteor. i glebowymi,jak i z ilością wody glebowej znajdującejsię w zasięgu korzeni i dostępnej dla roślin.Wielkość e. zależy od: wilg. gleby, położeniawody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Erozja gleby

  Proces niszczenia pow. glebyprzez wodę, wiatr, siłę grawitacji i działalnośćczłowieka. Wyróżnia się następujące rodzajee.g.:

  1) powierzchniowa – zmywanie i rozmywanie wierzchnich warstw gleby przez wodęlub rozwiewanie przez wiatr;

  2) liniowa – rozcinaniegleby przez skoncentrowany spływwody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entomologia

  Dział zoologii zajmujący sięowadami. Z rozwojem e. zaczęły wyodrębniaćsię różne jej działy; badaniem owadów jakoczynnika o istotnym znaczeniu dla gospodarkiczłowieka (szkody w uprawach, zapylanieroślin) zajmuje się e. stosowana.

  E. stosowana zajmuje się badaniem biologii i ekologii owadóworaz ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entomofagi

  Organizmy drapieżne i pasożytnicze odżywiające się żywymi owadami, np.mszyce, sikory, owadożerne rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt

Do góry