Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Imisje

  Zanieczyszczenia powietrza atmosf.,działające na organizmy i ich siedlisko. Są togł. przynoszone przez wiatr produkty spalaniagorszych gatunków paliw oraz przedostającesię do atmosfery produkty niektórych przemysłowychprocesów technol. D

  łuższe działanie i. jest z reguły ujemne, choć niekiedy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inaktywacja środka ochrony roślin

  Zanik lub obniżenie aktywności biol. środka ochronyroślin w wyniku działania mikroorganizmów glebowych, wody, światła, temp. oraz in.czynników.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hortisole, gleby ogrodowe

  Typ gleb kulturoziemnych typologicznie przeobrażonych, ogłębokim poziomie akumulacyjnym upodabniającym je do gleb czarnoziemnych. Powstają przez wieloletnie nawożenie i uprawę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hodowla zwierząt

  Zespół zabiegów (selekcja,kojarzenie, krzyżowanie itp.) mających na celu poprawienie wartości użytkowej i hod. zwierzątgospodarskich. Zob. też chów zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hypogeiczny sposób kiełkowania

  Sposób kiełkowania polegający na tym, że liścienie nie wydostają się nad pow. gleby, lecz pozostająw nasieniu, np. u grochu, bobiku. Zob.też epigeiczny sposób kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Humifikacja (łac. humus - gleba + facio - czynię)

  Złożony proces tworzenia się próchnicy wglebie, pod wpływem organizmów glebowych przy ograniczonym dostępie tlenu i odpowiedniej wilgotności. H. zależy od: rodzaju subst.org. (stosunek C:N), aeracji, składu ilości mikroorganizmówglebowych oraz odczynu.

  W warunkach silnego uwilgotnienia i kwaśnegoodczynu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Holizm (gr. hólos - cały)

  Pogląd, wg którego skomplikowane zjawiska mogą być zrozumiałe tylko wtedy, gdy się je rozpatruje jakocałość, np. zamknięty obieg subst. w obrębiegospodarstwa, polegający na zachowaniu równowagibiochem. między atmosferą, hydrosferą,geosferą, glebą, roślinnością oraz światemzwierząt i ludzi.

  Nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Huminy

  Grupa związków humusowych nie przechodzących do roztworu podczas ekstrahowania gleb rozcieńczonych roztworami kwasów i zasad.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Homeopatia w rolnictwie biodynamicznym

  Metoda zwalczania nadmiernej liczebności agrofagów do ich naturalnych granic, polegająca na stosowaniu roztworów D4 w bardzo małych dawkach, zgodnie z kalendarzem biodynamicznym,w myśl zasady „leczyć podobne,podobnymi sposobami”.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hydrochoria, wodosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pomocą wody. Tą drogąrozsiewa się wiele roślin wodnych (np. grzybienie, grążele) oraz przybrzeżnych (np. olszaszara, turzyce, żabieniec babka wodna). H.możliwa jest dzięki przystosowaniu się nasioni owoców tych roślin do pływania i przenoszeniaprzez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /583

  praca w formacie txt

Do góry