Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  WS

  Symbol używany w nazwach pestycydów dla określenia proszków, z których sporządza się zawiesiny wodne przeznaczone do zaprawiania nasion na półsucho.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik porowatości

  Stosunek obj. porów do obj. fazy stałej. Jest w. zmian stopnia zagęszczenia gleby, przydatnym zwł. do badań gleby poddanej zmianom obj. w wyniku ugniatania, pęcznienia lub kurczenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsiewka

  Roślina dwu- lub wieloletnia wsiewana w roślinę ochronną i zbierana po jej zbiorze w następnych latach, np. wsiewka koniczyny czerwonej w jęczmień jary.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik wschodów

  Stosunek polowej zdolności wschodów do lab. zdolności kiełkowania. Charakteryzuje on warunki wschodów, np.dla buraka cukrowego bardzo dobre – powyżej 0,8, słabe – poniżej 0,4.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik bonitacji

  Miernik jakości gleb podawany jako średni dla gospodarstwa, rejonu czy kraju. Oblicza się go dzieląc sumy iloczynów hektarów fiz. danej klasy bonitacyjnej i przypisanych im odpowiednich współczynników (np. kl. I – 3,0; kl. IVb – 1,6; kl. VI – 1,0) przez sumę hektarów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik budowy, indeks budowy

  Stosunek liczbowy dwóch wymiarów zwierzęcia wyrażonyw procentach, charakteryzujący cechy jego budowy i umożliwiający porównywanie zwierząt pod względem pokroju. Przy obliczaniu w.b. przyjmuje się przeważnie jeden z wymiarów zwierzęcia za podstawowy i do niego porównuje się wszystkie inne.

  Takim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik odchowu

  Procentowy stosunek liczby zwierząt odchowanych do określonego wieku do liczby sztuk stada podstawowego (krów, loch, maciorek, klaczy).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik plastyczności, liczba plastyczności

  Różnica między wilg. gleby odpowiadającymi jej granicy płynności i granicy plastyczności; w. ten informuje o spoistości gleby – im wyższa wartość w.p., tym gleba jest bardziej spoista, ciężka do uprawy, a równocześnie mniej podatna na erozję wodną i eoliczną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodoodporność agregatów glebowych

  Stopień trwałości a.g. na destrukcyjne działanie wody. Badanie w.a.g. oparte jest na zasadzierozmywającego działania wody albo odpowiednichroztworów.

  Pomiarów dokonuje się najczęściej na wydzielonej powietrznie suchej jednej frakcji agregatów lub odpowiednioprzygotowanej próbce po zmieszaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości gleby fizyczne

  Zespół cech wynikających z trójfazowego układu gleby.Większość z nich (uziarnienie, wilg., stosunki powietrzno-wodne, struktura, zwięzłość, gęstość) ulega pogorszeniu spowodowanemu ciężkimi maszynami roln. i środkami transportu, a także niewłaściwą uprawą.

  W glebie o niekorzystnych w.f...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /28.03.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry