Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Gleby murszowate

  Typ g. pobagiennych wytworzonych w wyniku procesu murszenia zutworów zawierających poniżej 20% materiiorg. lub z utworu zawierającego jej powyżej20%, ale o miąższości poniżej 30 cm. Budowaprofilu: AOM–A–C lub AOM–D (g. z utworemorg. w stropie), albo AM–C (g. z utworemorg.-miner. lub próchnicznym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby murszowe

  Typ g. pobagiennych powstałychz g. bagiennych o budowie profiluM–O–D lub M–O. W profilu g.m. występujewarstwa co najmniej 30 cm miąższości zawierającapowyżej 20% materii organicznej. Są to typowe g. użytków zielonych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby napływowe

  Dział g., których powstawaniezwiązane jest z erozyjno-sedymentacyjnądziałalnością wód powierzchniowych.Są to z reguły utwory miner., rzadziej org.Wyróżnia się tu g. aluwialne i deluwialne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby litogeniczne

  Dział obejmujący g. o budowiei właściwościach uzależnionych gł. odwłaściwości skał macierzystych. Do tego działu należą również gleby położone na skłonachi wyniosłościach, gdzie – poprzez ciągłąerozję powierzchniową – następuje zmniejszaniemiąższości gleby, a skała macierzystaznajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby glejo - bielicoziemne

  Rząd g. semihydrogenicznych,których cechy morf. i właściwościchem. są w górnej części profilu rezultatemprocesu bielicowania, a części dolnej – silnego oglejenia gruntowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby marginalne

  Gleby pozostające ob. wużytkowaniu roln. lub w ewidencji użytkówrolnych, które ze względu na niekorzystneuwarunkowania przyr. i antropogeniczne mająniską produkcyjność lub ograniczenia w zakresieprodukcji dobrej żywności i mogą lubpowinny być przekwalifikowane w inną formęużytkowania – przekazane pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gruntowo - glejowe

  Typ g. zabagnionychminer. lub org.-miner. o wys. poziomie wodygruntowej, w których procesy glejowe przeważająnad innymi procesami, a oglejenieoddolne sięga do 30 cm poniżej pow. Zasadnicza budowa profilu: A–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby mułowe

  Typ g. bagiennych występującychw obszarach zalewanych okresowo lubstale o intensywnych procesach biol. i wysokiejtroficzności. G.m. są siedliskiem słabychużytków zielonych lub nawet nieużytków;mogą być g. leśnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gytiowe

  Podtyp g. mułowych, którepowstały z osadów podwodnych o zasadniczejbudowie profilu POgy–Ogy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby hydrogeniczne

  Dział obejmujący g.,których miner. i org. utwory macierzyste powstałylub uległy daleko idącym przekształceniompod wpływem warunków wodnych środowiska.Geneza tych utworów wiąże się zezjawiskami sedentacji, sedymentacji i decesjikształtowanymi przez wodę. G.h. są gł. składnikamiekosystemów łąkowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt

Do góry