Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILETOS GNOSTYK

  Żył i działał w I w. w kręguPawła Apostoła, błędnowierca. Św. Paweł zaliczył go dotych ludzi, „którzy odpadli od prawdy mówiąc, że zmartwychwstaniejuż nastąpiło" (2 Tm 2,16-18);

  F. interpretowałzmartwychwstanie ciał w sensie mistycznym twierdząc, żed o k o n a ł o się już ono przez wiarę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILARECI

  (gr. flleo miłuję, arete cnota), tajne stowarzyszeniestudenckie zał. przez — filomatów 1820 w Wilnie,stanowiące kontynuację Związku Promienistych po jegodelegalizacji, mające na celu doskonalenie charakteru,zwł. przez zachowanie czystości seksualnej, wystrzeganie siępicia alkoholu (—» abstynencki ruch II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /11 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILEWICZ, Filejewicz, Filimowicz MICHAŁ

  ur. przed 1750, zm. 1804 w Chełmie, rzeźbiarz, epigon rokokowejsztuki lwowskiej.

  W 1770-73 wykonał wiele prac rzeźbiarskich dla katedryśw. Jura we Lwowie, m.in. kamienne personifikacje Kościołarzym.. i gr., Wiary i Nadziei (na 2 bramach przed kate d r ą ) oraz 8 cnót (przy schodach do katedry)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILARET ROMANOW

  Imię chrzestne Fiodor, ur. ok.1554-55, zm. 22 X 1633, ojciec cara Michała I I I , patriarchamoskiewski.

  Osadzony 1600 lub 1601 w monasterze Antonijewo-Sijskimna rozkaz cara Borysa Godunowa z powodu powinowactwaz wygasłą dynastią Rurykowiczów, F. wkrótceprzyjął święcenia kapł. (jego żonę umieszczono w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIACJA

  (łac. filiatio synostwo, pokrewieństwo),w znaczeniu ścisłym - forma zależności opactwa filialnegood macierzystego jako jego bezpośredniego fundatora,prawnie sformułowana w zak. —» cystersów ( I ) w tzw.Charta caritatis, czyli Karcie miłości (stanowiącej reakcję nacentralizm —» Cluny, obcy duchowi —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILASTER, Filasteriusz Św.

  Bp Brescii, zm. 18 VIIprzed 397 w Brescii, pisarz k o ś ć , polemista antyariański.

  Z mowy wygłoszonej przez bpa Brescii Gaudentego (w14 rocznicę śmierci F.) wiadomo, że po przyjęciu święceńkapł. F. został wędrownym kaznodzieją (Horn. 21; PL20,997-1002; CSEL 68,184-189); przebywając kilkakrotniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILIACJA MARIAŃSKA

  Praktyka pobożna młodychjezuitów, głównie kleryków, którzy specjalnym przyrzeczeniemzobowiązywali się do szerzenia kultu maryjnegoi osobistego postępu w zak. doskonałości.

  Przyrzeczeniaskładano i odnawiano w Święta MB Bolesnej; formułę przyrzeczenia,reguły oraz dobrowolne zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJA PRAWNA

  (łac. fictio iuris), przyjęcie przezprawodawcę, dla słusznej racji, faktu nieistniejącego zaistniejący i związanie z tym określonych skutków prawnych;odnosi się tylko do faktów, k t ó r e są możliwe do zaistnienia.

  F . p . wkracza jedynie w przypadki prawem ściśle określonei domaga się interpretacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIGUEIREDO FIDELINO de

  ur. 20 VII 1889 w Lizbonie,zm. 20 III 1967 tamże, historyk literatury i krytyk.

  Studia literaturoznawcze ukończył w Coimbrze pod kierunkiemTeofila Bragi. Był dziennikarzem, prof, wieluuniw., działaczem polit, o poglądach chrzęść, bliskich —>integryzmowi i pokrewnych —» Akcji Katolickiej; propagowałje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKCJONIZM, fikcjonalizm

  (łac. fictio zmyślenie,tworzenie), pogląd upatrujący w fikcji podstawową kategorięfiloz., głoszony przez niem. filozofa Hansa Vaihingera(Die Philosophie des Als Ob, B 1911, 1927).

  F. jest interpretacją apriorycznych i pragmatycznychwątków doktryny I. Kanta w duchu pozytywizmu. Wg Vaihingerafikcją jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 312

  praca w formacie txt

Do góry