Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GENGELL JERZY SJ

  ur. 4 IV 1657 w Wielkopolsce, zm.15 XII 1727 w Kaliszu, działacz zak., teolog polemista.

  Do zakonu wstąpił 1673 w Krakowie; 1676-79 studiował filozofięw Kaliszu, a 1682-86 teologię w Krakowie; 1685 przyjąłświęcenia kapl. i 1691 złożył profesję zak. w Jarosławiu;1687-90 wykładał apologetykę w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE PORADNICTWO

  Zespól działań z zakresuprofilaktyki chorób genetycznych (—» genetyka), obejmującywszechstronne (w tym retrospektywne i prospektywne)rozpoznanie ewentualnej choroby o podłożu genetycznymbądź u potencjalnych rodziców, by pomóc im w podjęciu odpowiedzialnejdecyzji co do prokreacji (diagnostyka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA

  (gr. genetes zrodzony), nauka biol. (-* biologiaII 4°) zajmująca się b a d a n i em —* dziedziczności i zmiennościżywych organizmów roślinnych, zwierzęcych oraz —>człowieka (II A 1); analizuje mechanizmy przekazywaniadziedzicznych cech, ich przejawiania się i modyfikowaniaprzez —» środowisko, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /6 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWA

  Franc. Genève, niem. Genf, wł. Ginevra, miastoi dawne bpstwo w Szwajcarii, największe w E u r o p i e centrumekumenizmu i międzynar. organizacji.

  1. M i a s t o - Początkowo była t u celt. osada Allobrogów,ufortyfikowana 58 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; w V w.opanowali G. królowie Burgundu, od 534...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /10 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KATECHIZMY

  Dwa dzieła J. Kalwinazawierające główne zasady j e g o nauki (—» kalwinizm).

  1. Catechismus Genevensis prior. Instruction et confessionde foi dont on use en l'Eglise de Genève (G 1537) został opracowanydla mieszkańców Genewy na podstawie Institutio religionisChristianae Kalwina; do katechizmu tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEWSKIE KONWENCJE

  Wielostronne układy międzynar.dotyczące tzw. międzynar. prawa konfliktów zbrojnych(tradycyjnie - prawa wojennego), a ściślej - prawa humanitarnego,podpisywane w —» Genewie na konferencjachdyplomatycznych pod auspicjami Międzynar. Komitetu —>Czerwonego Krzyża (stąd początkowo nazywane były...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERACJONIZM, generacjanizm

  (łac. generano rodzenie,pochodzenie), pogląd przeciwstawny —* kreacjonizmowii teorii —» preegzystencji, głoszący, że dusza ludzka powstajewraz z ciałem w drodze poczęcia i jest przekazywanapotomstwu przez rodziców w akcie rodzenia (z tego względubywa również nazywany —» traducjonizmem); terminu g...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /4 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMMA GALGANI Św.

  ur. 12 III 1878 w Camigliano k.Lukki, zm. 1 1 I V 1903 w Lukce, mistyczka.

  Brak zdrowia był powodem przerwania przez G. nauki wszkole oblatek Ducha Świętego i uniemożliwił jej wstąpieniedo zakonu; po przedwczesnej śmierci rodziców opiekowali sięnią i jej licznym rodzeństwem krewni, a od 1899 aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENERALIZACJA

  (łac. generalis ogólny, powszechny),operacja myślowa, prowadząca od tego, co się odnosi do poszczególnychprzypadków, do tego, co ogólne (klasy przypadków);oprócz —> abstrakcji odgrywa istotną rolę w tworzeniu— pojęć, przekształcaniu nazw podrzędnych w nadrzędnej a k o przejście od gatunku do rodzaju ( T...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEALOGIA

  (gr. rodowód) , n a u k a o pokrewieństwie ipowinowactwie między ludźmi, służąca do klasyfikacji jednostek(por. —> genealogie biblijne) oraz społeczeństwa; g. zajmująsię przyrodnicy (—» genealogia biologiczna), psycholodzy,demografowie i antropolodzy.

  Badania genealogiczne ustalają fakt filiacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /03.10.2012 Znaków /5 867

  praca w formacie txt

Do góry