Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GNOZEOLOGIA, gnoseologia

  (gr. gnosis poznanie,logos słowo), dyscyplina filoz. zajmująca się źródłamii wartością poznania; termin stosowany często j a k o synonim—> teorii poznania; wprowadził go w XVIII w. A . G . —»Baumgarten;

  W.T. Krug wyróżnił 1808 g. i metafizykę j a k o2 główne działy filozofii t e o r . ; B.J. Gawęcki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - DZIEJE

  1 . G e n e z a - Wśród badaczy nie ma zgody c odo pochodzenia g.; wskazuje się na źródła platońskie,chrzęść.-hellenist., orientalno-hellenistyczne oraz judaistyczne(wg J. Danielou korzenie g., rozwiniętego na gruncieheterodoksyjnego —» judaizmu, sięgają —» SzymonaMaga i —* nazarejczyków). Trudności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /7 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Do 1772

  1. G e n e z a i r o z w ó j t e r y t o r i a l n y -Utworzone 968 pierwsze pol. bpstwo w Poznaniu (niezależneod eryg. w tym samym roku metropolii magdeburskiej) podlegałobezpośrednio Stolicy Apost.; zmierzając do rozbudowyorganizacji kośc. w Polsce, książę Mieszko I posłał973 pap. Benedyktowi VI pukiel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /19 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZEOLOGIA TEOLOGICZNA

  W N T „nauka pozn a n i a " (1 Kor 12,8; por. 2 Kor 11,6) lub „miłość poznania"(Ef 3,19), nauka o poznaniu rei., ujęta w postać teologiic h r z ę ś ć , badająca rzeczywistość rei., informująca, motywująca,uprawomocniająca i uzasadniająca poznanie oraz podającaostateczne racje wiarygodności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /14 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - CHARAKTERYSTYKA

  Obejmuje opis doktryny g. orazprzejawy jego rozwoju (piśmiennictwo, organizacja życiai praktyki r e i . ) .

  1. D o k t r y n a - Nie posiadając własnych tradycji g.stworzył rodzaj kosmopolitycznej religii późnoantycznejtypu misteryjnego, łączącej synkretycznie różnorodne elementy(hellenist. filozofia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /9 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ (1772 - 1918)

  1 . R o z b i o r y i p r u s k i e p r ó b y k a s a t y m. g. -Wskutek przyłączenia Lwowa do zaboru austr. (1772) kapitu ł a chełmska za zgodą bpa M.G. Garnysza zwróciła się15 VI 1785 do metropolity gnieźn. Poniatowskiego z prośbąo uznanie diec. chełmskiej za sufraganię gnieźn., składającmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /5 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOSTYCYZM - W OCENIE OJCÓW KOŚCIOŁA

  Ogólne informacjeo niebezpieczeństwie g. znajdujemy u Ignacego Antioch.,a nast. niemal u większości pisarzy wczesnochrześc; Justynj a k o pierwszy wspomina wprost o g. (Apologia 26).

  W II1 III w. ze względu na rozkwit g. oraz jego największe zbliżeniedo chrześcijaństwa - w piśmiennictwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /12 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNIEŹNIEŃSKA METROPOLIA - Po 1918

  1. G r a n i c e m e t r o p o l i i (do 1939) -W 1918-25 Konferencja Episkopatu Polski przedyskutowaławiele projektów reorganizacji m.g.; kilku bpów postulowało1920 rozwiązanie unii personalnej z P o z n a n i em (m.in. A. Łosiński,A.S. Sapieha, M. Ryx, S.K. Zdzitowiecki); bpi lwowskiejprowincji kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /7 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOZA

  (gr. gnosis wiedza, poznanie), określenie różnychstanowisk filoz.-rei.; pierwotnie oznaczała poznaniefilozoficzno-racjonalne, będące synonimem prawdy (aleteia)i nauki (episteme) o koneksjach ontycznych (Platon);

  wokresie hellenist. i wczesnochrześc. oznaczała ezoterycznąwiedzę o boskich tajemnicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNOJNIK

  Parafia w dek. Brzesko w diec. tarnowskiej,wzmiankowana 1325, zamieniona 1789 na kapelanie lokalną,przed 1863 przywrócono jej pierwotny status. Kościółśw. Marcina Bpa, got., wzniesiony ok. 1380, 1573-1617 wposiadaniu —> braci polskich, 1633 zwrócony katolikom, 1656ograbiony przez Węgrów, wielokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Elwir Dodano /05.10.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt

Do góry