Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - KOŚCIELNE CZASOPISMA

  Periodykinauk. poświęcone dziejom Kościoła w świecie lub w niektórychkrajach czy regionach, wybranym dziedzinom historiiKościoła lub jej naukom pomocniczym.

  Pojawiły się w 2. poł. XIX w. w krajach niem. jako wydawnictwalokalnych Kościołów ewang. lub towarzystw nauk. -„Zeitschrift für Kirchengeschichte"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - METAHISTORIOLOGIA

  Kształtuje się dzięki refleksjinad przedmiotem, poznaniem i metodą h.

  1. Określenie „historia" (Homer, Herodot) miało najpierwznaczenie podmiotowe (badanie, dociekanie, pytanie o coś,oglądanie, informacja, przekaz, wizja rzeczy i zdarzeń, opis,obraz znakowy i narracyjny, wiedza, nauka o dziejach) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - RELIGIJNA SZKOŁA, Religionsgeschichtliche Schule

  Nurt badawczy w liberalnej teologii protest,powstały na przełomie XIX i XX w. w Niemczech (Getynga),wykorzystujący metodę historyczno-genetyczną dobadań religii judeo-chrześcijańskiej (ST i NT), którą traktowałjako zjawisko hist., widziane na tle i w ścisłym powiązaniuz pogańskimi religiami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA

  Teologia chrzęść,mająca postać usystematyzowanej, metodycznej i w miaręmożności krytycznie uwiarygodnionej nauki hist, o —» zbawieniu(dogm., fundamentalna, liturg.). W h.t. można wyodrębnić3 łączące się płaszczyzny:

  W płaszczyźnie p o d m i o t o w e j wywodzi się ze świętejrelacji słownej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNOŚĆ

  (gr. historia badanie, wiedza), dziejowość,termin niejednoznaczny, stosowany w różnych dyscyplinachna określenie uwarunkowań czasowych (—> czas), zjawiski zdarzeń; najczęściej służy do wyrażenia jednego z podstawowychwymiarów —» egzystencji oraz aktywności człowiekajako podmiotu dziejów i istoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - ROZWÓJ

  Pierwotną formą h.t. byly księgi ST, zwł. —Pięcioksiąg i księgi hist.; udoskonalił ją Łukasz (Ewangelia iDz), który nadał jej strukturę analog, do nauki hist, w szerokimznaczeniu (Dz 1,1-2), czyniąc z niej uporządkowany poznawczoi metodycznie przekaz zbawienia zaistniałego w historii,słowo-naukę o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - METAHISTORIA ZBAWIENIA

  W h.t. można wyróżnićpodstawowe pojęcia, poznanie, przedmiot i metodę.

  1. Istniały 2 wersje podstawowe p o j ę c i a h.t. - Io juda i s t y c z n o - r z y m s k a miała konstrukcję jurysprudencyjnąoraz charakter postępowania sądowego w istotnej „sprawieludzkiej" (causa humana); w celu przygotowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNA SZKOŁA w EKONOMII

  Szkoła powstaław latach 40-tych XIX w. w Niemczech z inicjatywy W. Roschera, B. Hildebranda i K. Kniesa, nawiązująca doromantyzmu społ. A.H. Mullera, filozofii G.W.F. —» Hegla ihist, szkoły prawa F.K. Savigny'ego; była reakcją na poglądyszkoły klasycznej, uważała, że ekonomia powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - KULTURY i RELIGIE

  Początki świadomości hist, uwidoczniająsię już w pierwszych religiach i kulturach, wbrew opiniiwielu uczonych (J.G. Droysen, E. Troeltsch, P. Yorckvon Wartenburg, W. Eichrodt, G. von Rad, J.S. Mbiti, O.Cullmann), którzy uważają, że myślenie hist, i samo pojęciehistorii jest charakterystyczne jedynie dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA

  Rodzaj piśmiennictwahist, poświęconego —» historii Kościoła, które w zależnościod poglądów na naturę —» Kościoła oraz koncepcję rozumieniajego historii jako nauki teol.-hist. (—» teologia historii)przybiera różne formy; dotyczy całości dziejów kośc,umownych cezur chronol. bądź też poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt

Do góry