Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOMILIA

  (gr. homilein być razem, rozmawiać), rodzaj—» przepowiadania kośc. polegający na popularnym wyjaśnianiu,komentowaniu, aktualizacji i praktycznym zastosowaniutekstów bibl.; określany bywa również jako sermo, tractatus,oratio; w XIII w. pod wpływem działalności zak. żebrzącychi uniwersytetów h. ustąpiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /17 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMO DEI"

  Czasopismo ascetyczno-pastoralne dlakapłanów, wydawane przez redemptorystów - od 1932 w Tuchowie,od 1946 we Wrocławiu, od 1956 w Warszawie, od1991 ponownie w Tuchowie.

  Założone zostało przez K. Smorońskiego(zm. 1941) przy seminarium duch. redemptorystóww Tuchowie w celu niesienia pomocy kapłanom w ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZ, homiliarium

  Średniow. księga liturg. zawierającazbiór — homilii (brewiarzowych lub mszalnych) nakażdy dzień lub wybrane dni roku albo okresu liturg., zaczerpniętychz pism ojców Kościoła i in. komentatorów PismaŚw., czytanych podczas sprawowania liturgii.

  Pierwsze zbiory homilii tworzono w Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO FABER

  (łac. człowiek wytwórca), aspektoweokreślenie — człowieka, wskazujące, że dla jego właściwegosposobu życia i rozwoju konieczne jest wytwarzanie własnąpracą (z darów przyrody) dóbr cywilizacyjnych i kulturowych;w niektórych typach filozofii pojęcie h.f. definiuje istotęczłowieka; teoria h.f. sięga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZE POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowaneksięgi liturg. używane w Polsce w X-XVI w., często iluminowanew inicjałach, na marginesach i w miniaturach całostronicowych(h. = homiliarz).

  Najstarszym h. r ę k o p i ś m i e n n y m w zbiorach pol. jestzbiór Praedicationes z końca VIII w., przepisany prawdopodobnieprzez mnichów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOGENIZACJA KULTURY

  Ujednolicenie i wymieszanieniejednorodnych elementów kultury; oznacza takżezrównanie poziomu, utratę dystansu dzielącego nierównorzędnetreści (K. Mannheim), zacieranie faktycznych odrębności.

  Najprostsza mechaniczna h.k. polega na zestawianiu (np.w jednym czasopiśmie, programie radiowym lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINES ENTELLIGENTIAE

  (łac. ludzie pojętni, rozumiejący,„oświeceni"), pseudomistyczna sekta panteistyczno--kwietystyczna, zbliżona do ruchu —> braci i sióstr wolnego ducha.

  Wpływy ,grupy, założonej w Brukseli na pocz. XV w. przezIdziego Śpiewaka (Gillesa de Chantre), widoczne były zwł.wśród kobiet brabanckich; sekta znana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOIOSIS THEO

  (gr. upodobnienie do Boga), platońsko-stoicki ideal doskonałości człowieka, zaadaptowany wteologii patrystycznej.

  Ideał h.T. występuje po raz pierwszy u Platona, który zachęca,aby człowiek upodabniał się do Boga „w miarę swoichsił" (Tealtes 176 A; Rep. VI 13); wyróżnia on 2 aspekty upodobnienia:bierny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZACJA

  (łac. homo człowiek), proces ewolucyjnychprzemian pod względem morfol. i behawioralnym istotpodludzkich, prawdopodobnie prymitywnych człowiekowatych(hominidae) w rodzaj ludzki (homo); w antropologii filozoficznejh. rozważana jest w aspekcie poszukiwania przyczyn naturalnychukształtowania się człowieka, a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /11 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  1. Pierwsząpracą homiletyczną reformacji była De rhetorica (1519)Ph. —» Melanchtona, powtarzająca zasady klasycznej retoryki;wg M. Lutra kazanie winno wyrażać treść bibl., stając sięzbawczym dialogiem między Bogiem, wypowiadającym sięsłowami Biblii, a człowiekiem, dostępującym —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /8 812

  praca w formacie txt

Do góry