Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HUMANIZM CHRZEŚCIJAŃSKI

  Odmiana -» humanizmu (II), będąca konsekwencją fundamentalnych twierdzeńchrzęść. —» antropologii (V C) oraz objawienia i stanowiącawyraz uznania godności człowieka, mającej ostateczną podstawęw Bogu Stwórcy i Zbawicielu.

  H.ch. związany jest integralnie z koncepcjami —» teizmu i—» personalizmu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /6 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANI GENERIS

  Encyklika pap. Piusa XII z 12 VIII1950 (AAS 42(1950) 561-577; fragm. BF I 96-103, II 84-86,III 72-75, V 37-39, VII 156, 346, 349) wyd. w związku z prądamifiloz.-teol. sprzecznymi z doktryną Kościoła kat., którenasiliły się po II wojnie świat, szczególnie we Francji i wNiemczech.

  Napisana w duchu podobnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /4 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN LIFE INTERNATIONAL (HLI), Międzynarodowa Obrona Życia

  Organizacja walcząca w obronie dziecinienarodzonych, zat. 1981 w Stanach Zjedn., posiadająca filiew 30 krajach, m.in. w Polsce.

  Ruch obrony życia nienarodzonych wobec współcz. zagrożeńzainicjował Paul Marx OSB, socjolog amer., który od1959 odwiedził ok. 80 krajów świata (m.in. 1987 Polskę)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANISME DÉVOT

  (franc. humanizm pobożny), terminwprowadzony przez H. —> Brémonda SJ (tytuł I tomujego Histoire littéraire du sentiment religieux en France I-XI,P 1916-36) i przyjęty nast. przez historiografię na określenietendencji występujących 1590-1660 w duchowości chrzęść, weFrancji, których istotą było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN RELATIONS

  (ang. stosunki międzyludzkie),kierunek badań w socjologii nad problemami organizacji izarządzania przedsiębiorstwem (dotyczy głównie relacji w zakładziepracy między załogą a kierownictwem oraz pracownikówmiędzy sobą).

  Twórcą h.r. był E. Mayo, który na podstawie badań empirycznych,prowadzonych 1924 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANISTYCZNA PSYCHOLOGIA

  Kierunek w psychologiibędący reakcją na redukcjonizm —» behawioryzmu i—> psychoanalizy, zmierzający do integracji badań nad właściwymfunkcjonowaniem osoby ludzkiej; z czasem przekształciłsię w ruch kulturotwórczy na rzecz —> humanizacji świata iodnowy cywilizacji oraz zainicjował dyskusję nad teor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /6 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM, humanitarność

  (łac. humanitas ludzkość,człowieczeństwo), pogląd lub postawa charakterystycznadla wielu nurtów społ., pedagog, i charytatywnych, któreuznając aksjologiczną wartość (wyjątkowość) człowieka wświecie (—» humanizm) postulują, w duchu braterstwa, uznanietroski o człowieka i jego potrzeby (—> empatia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /7 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZACJA, humanizacja świata

  (humanus ludzki),postulat kształtowania wszelkich wymiarów egzystencji człowiekai jego aktywności oraz środowiska, z którym człowiektworzy specyficznie pojętą całość o charakterze dynamicznym(szeroko pojęty —» ekologizm) tak, by odpowiadało to jegonaturze i godności (—> osoba ludzka); wymóg ten jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /10 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z SAINT - CHER, Hugo a Sancto Caro OP kard.

  ur. ok. 1190 w Saint-Chef (Cher) k. Vienne, zm. 19III 1263 w Orvieto, teolog, biblista.

  Po wstąpieniu 1225 do zakonu studiował w Paryżu teologięi prawo; 1227-30 i 1236-44 byl prowincjałem we Francji, a1230-35 prof. Pisma św. i teologii na uniw. w Paryżu; 1240-41był gen. wikariuszem swego zakonu; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANAE VITAE

  Encyklika pap. Pawła VI o zasadachmor. w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, ogłoszona25 VII 1968 (AAS 60(1968) 481-503; przekład pol.NCMC 107(1969) 71-106 (z komentarzem); Znak 21(1969)1-16 (dodatek); ChS 10(1978) z. 7, 1-29; ŻM 28(1978) z. 8,83-102). H.V. ujmuje zasady, którymi powinni kierować...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /8 455

  praca w formacie txt

Do góry