Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIJNE SZKOŁY

  Kierunki badań egzeget. w -> biblistycekat. i niekatolickiej.

  I. KATOLICKIE — W starożytności chrzęść, istniały 2 główneszkoły: aleksandryjska szkoła egzegetyczna i -» antiocheńskaszkoła egzegetyczna.W czasach nowoż. w egzegezie kat., która pozostaje pod opieką-> nauczycielskiego urzędu Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /5 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA TEOLOGIA

  Syntetyczne i krytyczne przedstawieniei opracowanie wszystkich danych rei., teol. i etycznych ->objawienia Bożego, zawartego we wszystkich lub w poszczególnychksięgach ST i NT.

  I. CEL i STRUKTURA — T.b. różni się dość zasadniczo odsystematycznej teologii spekulatywnej, która wypowiedzi bibl.uważa za jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /19 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE INSTYTUTY

  Organizacje lub placówki nauk.prowadzące badania nad tekstem Pisma św. ST i NT oraz środowiskabibl. koordynujące pracę poszczególnych biblistów.

  I. WYDAWANIE TEKSTÓW BIBLIJNYCH — Prace nad wydaniemkodeksów bibl. prowadzą:

  ° Foundation Martin Bodmer wCologny k. Genewy — która przygotowuje publikacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA HERMENEUTYKA

  (gr. hermeneuein tłumaczyć,wyjaśnić, wyłożyć), Wiedza metodyczna, podająca zasadyrozpoznania prawdziwego, zamierzonego przez autora sensuwypowiedzi bibl. ; jako jeden z działów -» biblistyki, określa zasadywyjaśniania tekstów Pisma św. ; praktyczne stosowanie regułi zasad hermeneutycznych do tekstu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /20 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE

  Jedno z głównych źródeł inspiracjipiśmiennictwa kształtującego się w Europie pod wpływemtradycji chrzęść;

  oddziaływa ona w literaturze zarówno natreści fabularno-ideowe, jak również dlatego, że zawiera gotowewzorce podstawowych gatunków lit. (kronikę, opowiadanie,przypowieść, aforyzm, dramatyczny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE

  Stanowi konstytutywnąi egzystencjalną podstawę misyjnego posłannictwa Kościoła odpoczątku jego istnienia (I) ; główne zastosowanie znajduje w liturgii(II), kaznodziejstwie (III) i katechezie (IV), a nadto w innychformach duszpasterstwa bibl., dostosowywanych do aktualnychpotrzeb działalności Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POWSZECHNEJ

  W pierwszychwiekach chrześcijaństwa odwoływano się do B. jedynie w celachegzeget. i homiletycznych. Dopiero od IV w. zaczął sięrozkwit liryki chrzęść, czerpiącej natchnienie z B. ; przykłademmoże być twórczość pierwszych łac. poetów chrzęść: JuwenkusaEvangeliorum libri IV, Prudencjusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /33 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - DZIEJE

  W Kościele apostolskim B. stanowiła podstawępracy mis. i duszpast.; apostołowie, powierzając „obsługiwaniestołów" 7 mężom, sami poświęcili się „wyłącznie modlitwiei posłudze słowa" (Dz 6,1-4). Głównym zadaniem duszpast.było „czytanie, zachęcanie, nauka" (1 Tm 4,13).

  Taki stosunekdo B. miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /8 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Wpływ B. wynikałzarówno z jej ścisłych związków z chrzęść, kulturą eur., jak i zespecyfiki pol. stosunków społ.-polit., decydujących o preferowaniuniektórych wątków tematycznych (A) oraz korzystaniuz ukształtowanego w powszechnym odczuciu (dzięki tłumaczeniomnar.) stylu bibl. ( B ) .

  A. TEMATY i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /51 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIA w DUSZPASTERSTWIE - W LITURGII

  Zastosowanie B. w -> liturgii wiąże sięściśle i wynika z akcji liturg., w której następuje uobecnieniezbawczego dzieła Chrystusa; przy dobieraniu odpowiednich czytańPisma św. i tworzeniu tekstów liturg. istnieje więc koniecznośćstosowania tzw. egzegezy duchowej (zw. często egzegezaliturg. lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /25 957

  praca w formacie txt

Do góry