Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA SPOŁECZNA

  Ogólnie - wszelka filozoficznarefleksja nad życiem społ., ściślej - część filoz. —» antropologii( I I I ) , zajmującej się spol. c h a r a k t e r em natury ludzkieji odpowiadającymi jej tworami s p o ł . ; dawniej określeniespołeczno-reformistycznego utopizmu ( C H . Saint-Simon,Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /8 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIŁOSOFOW DMITRIJ WŁADIMIROWICZ

  ur. 7 IV 1872w Petersburgu, zm. 1940 w Otwocku k. Warszawy, ros. krytyklit., publicysta i filozof.

  Po ukończeniu 1895 prawa na uniw. w Petersburgu byłj e d n ym z czołowych krytyków lit. czasopisma „Mir iskusstwa";1901 odszedł od krytyki lit. i zbliżył się do poglądówZ.N. Gippius i D . S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA ŻYCIA

  Niem. Lebensphilosophie, typfilozofii przeciwstawiający się filozofii teor.; terminem tymna przestrzeni wieków oznaczano różne filoz. dążenia i hist,tendencje.

  O potrzebie filozofii dla życia praktycznego pisano częstona przełomie XVIII i XIX w., nazywając ją f.ż., filozofiąpraktyczną, filozofią dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINAN Św. bp.

  zm. 661, mnich na wyspie ł o n a (Hy,zach. Szkocja); j a k o następca św. Aidana na stolicy biskupiejw Lindisfarne prowadził działalność mis. w pn. i środk.Anglii; nawrócił na chrześcijaństwo króla Mercji Peadęi króla Essexu Sigeberta I I ;

  odznaczał się tolerancją wobecstaroż. zwyczajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFICZNE CZASOPISMA

  Periodyki nauk. podejmująceproblematykę ogólnofiloz. lub określonej dziedzinyfiloz. (np. teorii bytu, teorii poznania, logiki, historiifilozofii, etyki, estetyki), bądź związku filozofii z in. dyscyplinaminauk. (np. z psychologią, naukami przyr., naukamih u m a n . , teologią), wydawane przez organizacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - TYPOLOGIA

  Zarówno w historii jak i współcześnieistnieje wiele sposobów uprawiania f.r. wynikających z -

  ° wielości koncepcji i kierunków filoz., np. postawa metafiz.(Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Leibniz, Hegel) alboantymetafiz. (Hume, Kant, Dewey);

  ° ze sposobu ujmowaniazjawiska religii (zajęcie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

  Dyscyplina filoz. zmierzająca dookreślenia istoty (natury) religii, jej funkcji w życiu człowiekai kulturze oraz wskazania ostatecznych racji istnienia religii;niekiedy ma charakter teol. (np. u E. B r u n n e r a ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - DZIEJE

  Problemy związane z religią dyskutowanood początku istnienia refleksji filoz. zarówno w hinduizmie,buddyzmie, taoizmie i konfucjanizmie, jak i później na Zachodzie.

  Początki f.r., jako odrębnego zespołu zagadnień,wiążą się z powstaniem w X V I I w. tzw. religii naturalnejw ramach naturalnego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JĘZYKA - PROBLEMATYKA

  Autonomiczność przedmiotu f.j.,jej metody oraz odrębność od logiki, semiotyki i nauk empirycznycho języku nie są dostatecznie wyraźne. Związek gramatykiz filozofią obecny jest już w dialogach platońskich;uwyraźnił go w średniowieczu Jan z Salisbury, głosząc, żekolebką filozofii jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /11 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

  W sensie szerszym (zwl. w literaturzeanglosaskiej) logiczno-epistemologiczna teoria języka,metod i podstawowych założeń wspólnych —» naukom,w sensie węższym (wg filozofii —> klasycznej) dyscyplinadociekająca ostatecznych w porządku ontycznym racji i wartościprzyjmowanego celu i przedmiotu nauki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry