Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GEORGETOWN UNIVERSITY

  Najstarsza uczelniakat. w Stanach Zjedn., zał. 1789 w Georgetown (obecniedzielnica Waszyngtonu) j a k o kolegium przez bpa J. —» CarrellaSJ.

  Kolegium, obejmujące szkołę średnią (Preparatory School)i studia wyższe: teologię, filozofię, matematykę i fizykę,o t w a r t o (wraz z konwiktem) 1791; uczyli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMANCJA

  (gr. ge ziemia, manteia wróżba), praktykawróżebna (—» wróżbiarstwo), przynależna do grupy wróżblosowych (zw. kleromancją), przepowiadająca przyszłość zeznaków wykonywanych na piasku lub ziemi; znanym systememg. chiń. jest —* feng-szui.

  G. znana w starożytności i średniowieczu (również...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGICEO ATANASUA, Georgicevich, Grgičevic, Jurjovic, Georgijevic SJ

  ur. ok. 1590 w Splicie, zm. ok.1640 w Zagrzebiu (lub Wiedniu), chorw. pisarz i kompozytor.

  W 1609-11 studiował, j a k o stypendysta ces. FerdynandaII, filozofię w jez. kolegium Ferdinandeum w Grazu;1611-12 był sekretarzem bpa Bambergi, po czym wyjechałdo Wiednia, gdzie przez 2 lata studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOMETRIA

  (gr. ge ziemia, metreo mierzę), najstarsza,obok arytmetyki, gałąź matematyki, pierwotnie badającawłasności figur i stosunków przestrzennych; obecnie obejmujeróżne teorie matematyczne związane tematycznie bądźgenetycznie z tradycyjnym zakresem badań.

  Za ojczyznę g. uważa się Babilon i Egipt; dalszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORGIUS de SCLAVONIA, Georgius Henrici de Rayn, Georges d' Esclavonie

  ur. w 2. poł. XIV w. w Breżice(Słowenia), zm. 5 V 1416 w Tours (Francja), teolog, pisarz.

  Studiował w Wiedniu i Paryżu; 1389 został magistrem artium,p o t em członkiem kolegium Sorbony i kanonikiem w Auxerre,1403 zaś magistrem teologii w Paryżu; 1404 mianowano gokanonikiem penitencjariuszem w Tours...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOPSYCHOLOGIA

  (gr. ge ziemia, psyche dusza, logossłowo), kierunek badań zaproponowany przez W. Hellpacha(1877-1955) nad wpływem klimatu, czynników atmosferycznychi geologicznych oraz krajobrazu na procesy psych, człowieka;badania te są prowadzone w aspekcie zachowania się,efektywności pracy i odpoczynku oraz zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEORG STEFAN

  ur. 12 VII 1868 w Büdesheim k. Bingen,zm. 4 XII 1933 w Minusio k. Locarno, niem. p o e t a .

  Studiował filologię i historię sztuki w Paryżu, Berlinie,Monachium i Wiedniu; po powrocie do Niemiec założył wMonachium pismo „Blätter für Kunst" (1899-1919), propagującehasło „sztuka dla sztuki".

  Pozostając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGENEZA

  (gr. ge ziemia, genesis powstanie), filoz.--teol. t e o r i a o powstaniu, rozwoju i przekształcaniu się Ziemi,sformułowana przez P. Teilharda de Chardin i przedstawiającaogniwo łączące —» kosmogenezę z —» biogenezą w koncepcjicontinuae creationis i ewolucji uniwersalnej.

  Obejmujefazę f i z y c z n ą -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGONIA

  (gr. ge ziemia, gonos zrodzenie), w religioznawstwiepoglądy na powstanie i rozwój —» Ziemi, wyrażonew legendach i mitach i—» kosmogonia), w których zwykle stanowiączęść —» teogonii; w teologii chrzęść, element doktrynyo —> stworzeniu; w naukach przyr. oznacza całokształt procesówewolucyjnych (—> ewolucja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /5 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEOGRAFIA

  (ge ziemia, grafe opis), nauka, a obecniezespół nauk badających powłokę Ziemi, jej zróżnicowanieprzestrzenne pod względem przyr. i spol.-gosp. oraz związkiśrodowiska geogr. z działalnością człowieka.

  1. D z i e j e - Już myśliwi paleolityczni mieli dobrą orientacjępraktyczną na dużych obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nikita Dodano /04.10.2012 Znaków /9 462

  praca w formacie txt

Do góry