Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GERMAN z AUXERRE Św. bp.

  ur. ok. 380 w Auxerre,zm. prawdopodobnie 31 VII 448 w Rawennie, organizatorżycia kośc. w —> Galii, p a t r o n —* A u x e r r e .

  1. Ż y c i e  i  d z i a ł a l n o ś ć - G . pochodził z zamożnejrodziny z e środk. Galii; wykształcenie human, otrzymał prawdopodobniew Autun; po studiach prawniczych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /4 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERONCJUSZ bp.

  zm. 6 VI 1489, metropolita moskiewski.

  Od 1447 był archimandryta monasteru Simonowskiegow Moskwie; 1455 został b p em Kołomny, a 1473 metropolitąmoskiewskim. Wywierał wpływ na politykę wielkiego księciamoskiewskiego Iwana III;

  1479 na skutek wprowadzeniazmian w obrzędach liturg. przy poświęceniu soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANICUM, Pontificio Collegio Germanico - Ungarico

  Kolegium, zw. też —» a l u m n a t em papieskim, zał. 1552 wRzymie przez pap. Juliusza III z inicjatywy Ignacego Loyolina podstawie przez niego opracowanych konstytucji w celuprzygotowania kapłanów do przeciwdziałania reformacjiprotest, w krajach języka niem.; po Soborze Tryd. stało sięinstytucją modelową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN z PARYŻA Św. bp.

  ur. pod koniec V w. wAutun, zm. 28 V 576 w Paryżu.

  Po studiach w Avallon, przezkilka lat żył j a k o eremita w pobliżu Laizy k. Autun; ok. 540przyjął święcenia k a p ł . i na życzenie bpa A u t u n dokonał reformytamtejszego klasztoru św. Symforiana; od 555 był wParyżu doradcą króla Chilperyka I, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie

  Ludy zamieszkujące początkowopd. Skandynawię i Płw. Jutlandzki; od ok. 1200prz.Chr. rozszerzały swe siedziby w E u r o p i e ; od XVI w. poChr. ekspansja państw germ, objęła wszystkie kontynenty(—> E u r o p a I A).

  Języki germ, należą do rodziny indoeur.;grupę zach. stanowią: afrikaans (RPA), ang...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMAN ADAM

  ur. w 2. poł. XVIII w. w Aleppo,zm. 10 XI 1809 w klasztorze św. Michała k. Bejrutu, metropolitamelchickokatolicki, pisarz polemista.

  Studiował w Rzymie w kolegium Kongr. RozkrzewianiaWiary; 1774 został bpem Akki, 1777 abpem Aleppo; 1790j a k o wizytator apost. przewodniczył maronickokatolickiemusynodowi w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - DZIEJE

  Skandynawia Pd. po ustąpieniu lodowcazostała zasiedlona przez ludność bliską Ugro-Finom (IX-VIItysiąclecie p r z . C h r . ) ; czas i kierunek napływu tu Indoeuropejczykówsą sporne; najpóźniej od pocz. epoki brązu(1800-800) archeologowie wyodrębniają krąg kultur, uznanychza germ.; od ok. 1200 G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /4 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANA COUSIN Św.

  ur. 1579 w Pibrac k. Tuluzy,zm. 17 VI 1601 tamże, p a t r o n k a franc, żeńskiej młodzieżywiejskiej.

  Upośledzona fizycznie, była źle traktowana przezrodzinę, a zwł. przez macochę; j a k o pasterka owiec (od 9 rokużycia) w modlitwie i naśladowaniu Chrystusa znajdowałasiły do znoszenia krzywdy;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIE, Germanowie - RELIGIA PIERWOTNA

  Pradzieje religii G. znalazłyodbicie w rysunkach naskalnych w Skandynawii z końcaepoki kamienia i epoki brązu; znaleziska archeoł. to zwł.pochówki zmarłych, wyposażenie grobów, konstrukcje kamienne,ofiary składane w bagnach; imiona bóstw występująw inskrypcjach runicznych (—» runy), nazwach dni tygodniai...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /21 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GERMANIA

  Nazwa geogr. dla obszaru Europy Środk.,używana od I w. prz.Chr. (Juliusz Cezar). G. obejmowałaobszary od R e n u i Dunaju po M. Północne i Ł a b ę , wg niektórychsięgała po M. Bałtyckie i Wisłę; na wsch. sąsiadowałaz —> Sarmacją (starsza nazwa Scytia); w średniowieczu rozszerzanonazwę G. na całą E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Wrociwoj Dodano /04.10.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry