Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA

  Wierzenia ludów zamieszkującychpd. część Płw. Bałkańskiego oraz ponad 100 wysp (—» Grecy)do V w. po Chrystusie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - OKRES NOWOCZESNY

  Objęcie 1832 tronu przez księciabawarskiego Ottona I wpłynęło na rozwój sztuki w niepodległejGrecji, bowiem architektura i malarstwo tego okresu naśladowałytendencje zach. sztuki.

  W stylu neoklasycznym powstawałybudowle wzniesione przez architektów niem. i duń.(np. E. Zillera, L. Langego i T. Hansena)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - OKRES PREHISTORYCZNY

  Zasiedlaniu Grecji w neolicie(ok. 5500 prz.Chr.) przez ludność rolniczą z A z j i M n i e j sz e j towarzyszyły pierwsze przejawy religijności, będącedziedzictwem kulturowym —* Europy (II A).

  W środk. fazie neolitu (kultura Sesklo - od 2. poł. VI dopocz. IV tysiąclecia prz.Chr.) czczono niektóre jaskinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /4 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA TEOLOGIA

  W sensie szerszym teologia -»greckich ojców i pisarzy bizant. (—» bizantyjska teologia) takżepoza Grecją, po upadku Konstantynopola i cesarstwa bizant.,w sensie węższym - prawosł. teologia po 1453, poszukującawłasnej tożsamości w tradycji wsch. oraz w konfrontacjiz myślą kat. i protest., co nadaje jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /27 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA RELIGIA - RELIGIE STAROGRECKIE

  Stanowiły wierzenia indoeur.plemion helleńskich, przybyłych na Płw. Bałkański ok. 2 0 0 0(Achajowie) i ok. 1100 prz.Chr. (Dorowie), oraz autochtonicznejludności nieindoeur. (pelasgijskiej?); szczytowy rozwójw praktyce osiągnęły wierzenia (przejawiające się w mitologiii kulcie) w okresie klasycznym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  Obejmujedzieła pisarzy chrzęść, żyjących w starożytności i piszącychpo grecku; początkami swymi sięga pism kan. i apokryfówNT, a kończy się ze śmiercią Jana z Damaszku (—» greccyojcowie).

  Do najstarszych autorów chrzęść, piszących w końcu I w.do 1. poł. II w.) po grecku, należą —» apostolscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /12 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKI JĘZYK

  Język indoeur. grupy kentumowej.

  Wyodrębnia się nast. etapy rozwoju j.g.: mykeński (XV--XIII), archaiczny (XII-VI), klasyczny (V-IV), hellenist. (IIIIprz.Chr.), cesarstwa rzym. (I-VI po Chr.), bizant. (VII-X),średniow. (XI-XV), nowoż. (XV-XVIII), nar. odrodzeniaGrecji (od XIX w.).

  Indoeuropejskie ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA

  Zespół zjawisk artyst. o zróżnicowanymcharakterze - ze względu na religię (—» politeizm, anast. -» chrześcijaństwo), odmienne formy polit., społ. iekon.; obejmuje okresy: staroż. (sztuka rozwijająca się naniepodległym terytorium oraz w ramach cesarstwa rzym.; —»rzymska sztuka), wczesnochrześc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES BIZANTYJSKI

  Literatura uprawiana wtym okresie w cesarstwie wsch.rzym. (395-1453; —> Bizancjum)stanowi integralną część catej l.g. począwszy od IliadyHomera aż do czasów Grecji nowoż.; cechą odróżniającą jąod literatury starogr. było to, że rozwijała się w społeczeństwiechrzęść, które uważało się nadal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKOKATOLICKI RYT

  Popularna nazwa obrządku liturg.należącego do rodziny bizant. (—> bizantyjska liturgia),praktykowanego w Kat. Kościele Ukraińskim (—» grekokatolicy).

  R.g. początkami swymi sięga form kultu ukształtowanegona Rusi Kijowskiej w okresie jej chrystianizacji (po 988); jużwówczas tradycja ta w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /3 088

  praca w formacie txt

Do góry