Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA RELIGII

  W znaczeniu ścisłym - human,nauka religioznawcza (—» religioznawstwo, —> religiologia),zajmująca się powstawaniem, rozwojem, różnicowaniem orazzanikaniem religii w przeszłości i obecnie; będąc dyscyplinąhist, (w ramach ogólnej historii kultury), ukazuje religię jakoczęść szerszego procesu dziejowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES PATRYSTYCZNY

  Piśmiennictwo tego okresuprzedstawia działalność Kościoła na przestrzeni wieków stanowiącpodstawę dla teologii; podmiotem h.k. jest rozwójKościoła w aspekcie zewn. (historia misji, prześladowań ischizm, relacje Kościół - państwo) oraz wewn. (historia teologii,dogmatów, organizacji Kościoła, prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /12 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA TEOLOGII

  W Kościele kat. nauka zajmującasię genezą i dziejami — teologii; jest częścią —> historiiKościoła, i wraz z nią wchodzi w skład nauk hist.teol., doktórych należą m.in. historia —» dogmatów, a także szkolnictwai teol. piśmiennictwa.

  1. Ź r ó d ł a - Pierwszorzędnymi są dzieła teologów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /14 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES ŚREDNIOWIECZA

  1. W K o ś c i e l e ł a c i ń s kim - Historia w tym okresie nie zajmowała żadnego miejscaw podziale nauk i sztuk, a pisarze (kronikarze, annaliści)zwracając uwagę na naukę i doświadczenie (historia docet)oraz czerpiąc wzorce z dzieł —> Augustyna, —» Euzebiusza zCezarei i —» Hieronima byli bliżsi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

  Wydarzenie lub proces realizacji —> zbawienia w czasoprzestrzeniludzkiej, zmierzające do spełnienia —* osoby ludzkiejindywidualnej (a wtórnie i społ.) w sposób absolutny, uktórego podstaw i kresu jest Stwórca; w —» chrześcijaństwieodniesienie tejże historii do -» Jezusa Chrystusa jako historiiczłowieka-Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - CZASY NOWOŻYTNE

  1. W K o ś c i e l e lac. - na h.k.tego okresu zaważyły tendencje h u m a n i z m u (powrót doźródeł) i r e f o r m a c j a (refleksja na temat istoty Kościoła),a pierwsze dzieła hist, pozbawione aspektu teol. (B. PlatinaLiber de vita Christi ac omnium pontificum, Ve 1479), krytycznienastawione do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /21 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA

  (gr. historio-grafeo pisać, opisywaćhistorię), piśmiennictwo przedstawiające dzieje; przyjmujezróżnicowane formy w zależności od przedmiotu (np. —» historiografiabiblijna, —» historiografia filozoficzna, —> historiografiakościelna), aspektu (h. polit., społ., ekon., kulturowa),celu (naukowy lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LAUSIACA

  (gr. He pros Lauson historia),najważniejsze dzieło —» Palladiusza (nazwa wywodzi się odLaususa, szambelana ces. Teodozjusza II, któremu było dedykowane),powstałe 419-420, opisujące ruch monastyczny wIV w. w Egipcie, Palestynie, Syrii i Azji Mn. (PG 34,995--1260).

  Opierając się na własnych spostrzeżeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - WIEK XIX i XX

  Powstałe po —> westfalskim pokoju(1648) getta wyznaniowe starały się uzasadnić swoją odrębność,wykorzystując argumentację teol.; oświeceniowy krytycyzmwobec badań hist., potęgował nastroje antyrzym.,wzbudzone przez —* episkopalizm i —> etatyzm; stąd w h.k.pojawił się, odcinający się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /42 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA BIBLIJNA

  Opisy wydarzeń hist,zawarte w księgach ST i NT, których dobór i interpretacja sązbieżne z celem Biblii przez ukazanie zbawczego charakterufaktów hist. (—» historia zbawienia); sposób opisywania i rozumieniawydarzeń hist, przez autorów bibl. jest wyrazemich świadomości rei. oraz świadectwem rozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /15 759

  praca w formacie txt

Do góry