Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Żydzi palestyńscy

  W liczbie jednego miliona, żyli w politycznej zależności od Rzymian, których namiestnik(prokurator) zarządzał bezpośrednio Judea, z rezydencją w Cezarei. Sprawował on władzę politycznąi administracyjną, a podlegał od 6 r. po Chr. legatowi w Syrii. Obok niego, jako wewnętrzna władzanarodu, zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Herodianie

  Mylnie przez pewien czas zaliczani do sekt religii mojżeszowej, byli faktycznie ugrupowaniem politycznym, powstałym wokół Heroda Wielkiego i jego dynastii. Na sprawy religijne spoglądali przez pryzmat politycznych celów, nie okazywali też większego zrozumienia, a nawet zainteresowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Chasydzi

  (hebr. chasid, pobożny) byli ruchem religijnym z okresu Machabe jakiego (II wiek przed Chr.).Żądali posłuszeństwa Prawu z gotowością na śmierć za nie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Diaspora

  (grec. diaspora, rozproszenie) oznaczała rozproszony naród żydowski w różnych krajach Azji,Afryki, Europy i liczyła sześciokrotnie więcej Żydów, niż było ich w Palestynie. Zamieszkiwali główniew wielkich ośrodkach handlowych i kulturalnych, jak Antiochia i Rzym, szczególnie zaś w Aleksandrii,w której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Saduceusze

  Noszący imię prawdopodobnie wybitnego arcykapłana Sadoka z czasów Salomona, skupialiludzi z przedniejszych rodów i przywódców stanu kapłańskiego. Odsuwając się całkowicie od chasydyzmu,ulegli swoistemu racjonalizmowi: odrzucenie istnienia aniołów i duchów oraz wiary w zmartwychwstanieciał, lekceważenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura - Eseńczycy

  Nazwani tak od aramajskiego hasajja (pobożny, gorliwy) stanowili radykalny odłam chasydówi byli sektą religii mojżeszowej. W historii znano ich ogólnikowo z informacji Pliniusza i JózefaFlawiusza, lecz dopiero dzięki wykopaliskom (1947) w Hirbet Qumran, na zachód od Morza Martwego,szczegółowo poznano, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydowska religia i kultura

  Jerozolimę i Palestynę zamieszkiwała tylko część Żydów, większość zaś była rozproszona po całymświecie, nosząc nazwę Diaspory. Naród żydowski uległ przez to znacznemu zróżnicowaniu kulturalnemui politycznemu, a nawet religijnemu, choć wyznawał tę samą wiarę w jednego Boga, Jahwe, i należał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus w źródłach historycznych

  Życie i naukę Jezusa Chrystusa przekazywano od Pięćdziesiątnicy w ustnej proklamacji zbawczego Orędzia Boga. Z czasem spisano ją w księgach, uznawanych za święte i natchnione, a nazwanych Pismem świętym Nowego Testamentu. Chronologicznie najwcześniej, w latach 50-51, powstały Listy św. Pawłado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historiozofia i teologia historii

  W dążeniu do uchwycenia sensu dziejów ludzkości uprawia się od czasów starożytnych filozoficzne rozważanianad nimi. Filozofia historii (historiozofia) nie jest łatwą nauką, a niektórzy w ogóle odmawiająjej naukowego charakteru. Ze względu na Kościół jako Lud Boży i uwzględniane kryteria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie Ducha Świętego

  Zapowiedziane przez Chrystusa, dokonało się w uroczyste Święto żydowskie, zwane Pięćdziesiątnicą,gdy Apostołowie wraz z Maryją, jej krewnymi oraz niektórymi uczniami i pobożnymi niewiastami, trwaliw Wieczerniku na modlitwie. Kolegium Dwunastu, pomniejszone zdradą i tragiczną śmiercią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /16.04.2013 Znaków /3 097

  praca w formacie txt

Do góry