Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WIELKOŚCI KRYTYCZNE W UJĘCIU GOTÓWKOWYM

  Próg rentowności jest w.k., przy której sprzedaż pokrywa koszty działalności. W tej sumie mieszczą się koszty, które wiążą się z płatnościami (zużycie materiałów bądź płace) i koszty rozrachunkowe (amortyzacja środków trwałych). Ten ostatni rodzaj kosztu nie wymaga bieżących zapłat, środki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-INFORMATYKA

  Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora informatyki, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

  Datą bazową do ustalania indeksu jest 31 grudnia 1998...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOBLOKOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w którym ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp.- wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-MEDIA

  Subindeks sektorowy obliczany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks ten publikowany jest od 31 grudnia 2004 r. Wartość bazowa indeksu wynosi 26 636,19 pkt., kapitalizacja bazowa zaś 3 618 059 900,00 zł. Jest to indeks dochodowy uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOSEGMENTOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza taką konstrukcję rachunku wyników, w której występuje rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp. - wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ PRZECIĘTNA

  Jest stosowana jako jedna z metod wyceny składników majątku obrotowego lub krótkoterminowych papierów wartościowych. W.p. obliczamy jako średnią ważoną z dotychczas zgromadzonych składników majątku.

  Metoda ta jest wykorzystywana wtedy, gdy dana jednostka zakupuje po różnych cenach jednakowe ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIGOMETR

  Miernik stosowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) przy badaniu opinii co do wzrostów lub spadków kursów akcji spółek. Badanie to przeprowadza się za pomocą ankiety wśród uczestników giełdy. Uczestnik ankiety może udzielić jednej z trzech odpowiedzi: wzrost, bez zmian lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w której ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, a następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp. - wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEKSEL

  Papier wartościowy sporządzony w przewidzianej prawem wekslowym formie, potwierdzający istnienie zobowiązania wystawcy w. lub wskazanej przez niego osoby, do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na nim sumy pieniężnej.

  W. może być sporządzony na firmowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-PL

  Indeks giełdowy obliczany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks ten publikowany jest od 22 grudnia 2003 r., przy czym datą bazową jest 16 czerwca 1991 r. Kapitalizacja bazowa wynosi 57 140 000,00 zł. Wartość bazowa indeksu wynosi 1 000 punktów. Indeks ustalany jest podczas każdej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt

Do góry