Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWA FINANSOWE

  Aktywa dowolnej jednostki najczęściej definiowane jako zasoby powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń gospodarczych, które są przez tę jednostkę kontrolowane i traktowane jako źródła przyszłych korzyści ekonomicznych. Tak opisanymi aktywami są w rachunkowości jednostki klasyfikowane według wielu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTROWANIE SYSTEMEM

  Organizacja procesu eksploatacji, obejmuje zadania nadzoru, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego. Czynności administratora systemu zaczynają się już w toku wdrażania systemu informatycznego, kiedy administrator określa uprawnienia użytkowników systemu.

  Podczas bieżącej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /3 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

  Charakterystyka

  Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju - oznacza wyłącznie transakcje realizowane pomiędzy osobami lub podmiotami z państw będących członkami Unii Europejskiej, przy czym może mieć charakter zarówno krajowy ( tj. sprzedaż realizowana na rzecz osoby/podmiotu polskiego), jak i unijny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.03.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENPV

  Charakterystyka

  ENPV (economic net present value) -ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i

  korzyści; jest to suma zdyskontowanych przepływów kosztów i korzyści [także

  społecznych (a więc wliczamy tu efekty zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od nieruchomości

  Wprowadzenie

  Podatek od nieruchomości należy obok podatku od środków transportowych oraz podatku od posiadania psów, do podatków lokalnych, stanowiących dochody własne gmin, w których obowiązek podatkowy został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.03.2012 Znaków /5 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna stopa zwrotu

  Charakterystyka

  Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return) jest jedną ze złożonych metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Metody złożone opierają się na stopie procentowej (dyskontowej), przy uwzględnieniu zmiany wartości pieniądza w czasie, inflacji oraz ryzyka. Należy ona do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywa trwałe

  Charakterystyka

  Aktywa trwałe to te składniki majątku przedsiębiorstwa, które będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Aktywa trwałe obejmują pięć grup:

  wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.03.2012 Znaków /3 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatnik

  Definicja

  Podatnik jest to fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

  Stanowi ona określoną strukturę organizacyjną zawierającą elementy więzi osobowych, majątkowych i formalno - organizacyjnych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.03.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rok podatkowy

  Charakterystyka ogólna

  Okres w przeciągu, którego naliczane są podatki. W tym okresie jest obliczany zysk lub ewentualna strata uzyskana przez dany podmiot gospodarczy. Rok podatkowy powinien obejmować dwanaście kolejnych miesięcy, w zdecydowanej ilości przypadków jest to rok kalendarzowy. "Rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Raj podatkowy

  Charakterystyka

  Raj podatkowy nazwany też oazą podatkową to obszar takiego państwa, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

  Rodzaje rajów podatkowych Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.03.2012 Znaków /2 833

  praca w formacie txt

Do góry