Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  AKTYWA TRWAŁE

  Majątek trwały, aktywa długoterminowe, w IV dyrektywie Rady 78/660/EWG zostały zdefiniowane jako kategoria obejmująca te składniki majątku, które stale służą prowadzeniu działalności. Według ustawy o rachunkowości a.t. to takie aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych.

  Rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE

  Majątek obrotowy, bieżące aktywa, środki obrotowe, zużywają się w całości w procesie tworzenia przychodu w ciągu roku lub w ciągu normalnego cyklu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jeżeli jest on dłuższy (MSR nr 1). IV dyrektywa 78/660/EWG wymienia a.o. i ich elementy jako składniki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /8 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUARIUSZ

  Specjalista w zakresie zastosowania metod matematyczno-statystycznych w kalkulacjach i operacjach ubezpieczeniowych, bankowych i finansowych. Głównym jego zadaniem w firmie ubezpieczeniowej jest ustalanie stawek taryfowych, określanie wielkości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ustalanie marginesu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE NETTO

  Aktywa bieżące netto, working capital - kapitał pracujący, nadwyżka bieżących aktywów nad bieżącymi zobowiązaniami. Kategoria ta jest również utożsamiana z kapitałem zaangażowanym netto. W większości krajów przyjmuje się, że do aktywów bieżących zalicza się pozycje, co do których oczekuje się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA

  Zasób środków gospodarczych, w polskiej literaturze przedmiotu a. są definiowane jako zasoby gospodarcze (środki gospodarcze), którymi dana jednostka może dysponować (T. Peche). A. trwałe i obrotowe stanowią a. jednostki (Z. Messner, B. Binkowski). W założeniach koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /11 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE

  Zapasy, według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 2 (MSR) zapasy to rzeczowe składniki majątku: przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej; będące w trakcie produkcji wyrobów i usług przeznaczonych do sprzedaży; mające postać materiałów lub dostaw surowców...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA BANKU

  Składniki majątku znajdujące się w dyspozycji banku, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń. Składają się na nie:

  1) środki pieniężne w postaci gotówki w kasie, pozostałych środków w kasie, tj. czeków podróżniczych obcych, blankietów wekslowych, środków na rachunku nostro lub na rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA OPERACYJNE

  Zasoby majątkowe jednostki, które są wykorzystywane w jej działalności operacyjnej. Obejmują one różnorodne aktywa, zarówno trwałe jak i obrotowe, identyfikowane według kryterium klasyfikacyjnego, którym jest sposób czerpania korzyści z danego aktywu.

  Do typowych trwałych a.o. zalicza się: wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA BIOLOGICZNE

  Rośliny uprawne oraz zwierzęta będące w hodowli lub chowie (MSR nr 41). Podkreśla się, że wiarygodne ustalenie a.b. jest w pełni możliwe. Powyższe stwierdzenie może być jednak kwestionowane w momencie początkowego ujęcia a.b., dla których brak jest ceny rynkowej lub ich wartości. Alternatywne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTYWA PIENIĘŻNE

  Obejmują posiadane przez jednostkę krajowe środki płatnicze, walutę obcą, instrumenty rynku pieniężnego (np. weksle, bony oszczędnościowe, bony handlowe, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, bony pieniężne NBP) o terminie zwrotu nie dłuższym niż jeden rok oraz wszelkie należne jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt

Do góry