Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  AUDYT ZEWNĘTRZNY

  To audyt, który w określonej jednostce organizacyjnej przeprowadzają audytorzy niebędący zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenia w audytowanej jednostce. Cecha ta odróżnia audytora wewnętrznego będącego pracownikiem audytowanej instytucji lub podmiotu gospodarczego. Formą a.z. jest również...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KOSZTÓW

  Dotyczy kosztów działalności operacyjnej, które mogą być zaprezentowane w porównawczym lub kalkulacyjnym rachunku zysków i strat, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. B.k. w układzie porównawczym obejmuje następujące pozycje porównawczego rachunku zysków i strat: amortyzacja; zużycie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDYTOR

  Specjalista dokonujący czynności audytu wewnętrznego lub zewnętrznego. W realizacji swych zadań a. kierują się Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Polscy a. zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych powinni znać i stosować standardy audytu wewnętrznego opublikowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Badanie sprawozdań finansowych, rewizja finansowa, audyt, auditing, jest niezależnym badaniem przeprowadzanym z intencją wyrażenia opinii na temat informacji finansowej jednostki, bez względu na to, czy celem jej działalności jest osiąganie zysku oraz bez względu na jej wielkość i formę prawną. Według...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /7 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWAL

  Poręczenie wekslowe umacniające wiarygodność weksla. Może to być poręczenie co do całości sumy wekslowej lub co do jej części, ze wskazaniem osoby, na którą je dano. Poręczycielem może być osoba trzecia lub osoba podpisana na wekslu.

  Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

  Rewizja majątku trwałego, weryfikacja pozycji majątku trwałego, majątek trwały obejmuje wartości niematerialne i prawne, rzeczowe inwestycje trwałe, inwestycje długoterminowe. Program b.m.t. powinien uwzględniać istotność pozycji w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /9 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AWIZO

  Wtórny dokument księgowy, sporządzony w Systemie Informacji Bankowej w wyniku zaksięgowania dokumentów rozliczeniowych pierwotnych, opatrzonych odbitką stempla dziennego oddziału banku na dowód przyjęcia do realizacji. A. tworzone jest z jednorodnych rodzajów operacji przyporządkowanych do jednego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

  Przechowywanie akt, zbiory dokumentów księgowych, pojęcie a.d.k., ich zbiorów, ksiąg rachunkowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej i przyjętych zasad rachunkowości oraz okresowych sprawozdań finansowych i dokumentacji podatkowej oznacza trwałe lub okresowe należyte ich przechowywanie oraz ochronę w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /15 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHIWIZOWANIE

  Przechowywanie danych, gromadzenie danych, a. to tworzenie trwałej, najlepiej niezmiennej, kopii danych, używanej przez organy kontrolne i pozwalającej na usunięcie danych z podstawowego systemu np. po zakończeniu roku obrachunkowego. Dla procedur a. system powinien mieć możliwość wykonania kopii...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYGNATA KASOWA

  Dokument stanowiący polecenie i jednocześnie pokwitowanie przyjęcia lub wypłaty gotówki z kasy. Rozróżnia się dwa rodzaje asygnat: przychodowe i rozchodowe. Asygnatę przychodową, zwaną popularnie ,,Dowód wpłaty - KP”, traktuje się jako druk ścisłego zarachowania. Bloki asygnat przed wydaniem do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013 Znaków /2 896

  praca w formacie txt

Do góry