Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  DATA KSIĘGOWANIA

  Data zarejestrowania zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych, zgodnie z ich treścią ekonomiczną, w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie odpowiedniego dokumentu księgowego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CONTROLLING

  Pojęcie niejednoznaczne, używane w węższym lub szerszym zakresie, zawsze jednak w związku z zarządzaniem, a w określonych okolicznościach także z rachunkowością. Istnieją dwa nurty rachunkowości dla celów zarządzania: anglosaski, który przyjął nazwę „rachunkowość zarządcza” (management...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /8 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA NABYCIA

  Cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez, podlegających odliczeniu, VAT oraz podatku akcyzowego. W przypadku importu c.n. jest powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE NETTO

  Oznacza przejęcie przez budżet jedynie wyników działalności danej jednostki. Są nim objęte jednostki, w których działalności występuje ścisłe powiązanie wydatków (rozchodów) z dochodami (przychodami), co ma miejsce zwłaszcza przy odpłatnym świadczeniu rzeczy lub usług. Na zasadach b.n. funkcjonują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENY I WARTOŚCI W RACHUNKOWOŚCI

  Odgrywają istotną rolę w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości realizacji podstawowego celu, jakim jest osiąganie zysków. Przez pojęcie ceny produktu lub usługi rozumiemy określoną liczbę jednostek pieniężnych, którą nabywca musi zapłacić za jednostkę produktu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA RYNKOWA

  Wartość bieżąca, wartość, za którą można w danym okresie kupić lub sprzedać papier wartościowy na otwartym rynku. Zależy ona od: rynkowej stopy procentowej, która charakteryzuje rentowność inwestycji alternatywnych w odniesieniu do lokat bankowych; stanu rynkowej koniunktury, który istotnie wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY RACHUNKOWOŚCI

  Sprawozdania finansowe mają na celu dostarczenie informacji o sytuacji finansowej firmy, rezultatach działalności i zmianach położenia finansowego przedsiębiorcy, użytecznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych przez szerokie grono odbiorców tych informacji. Z tego też względu sprawozdania finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /5 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA SPRZEDAŻY NETTO

  Możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena (wartość) sprzedaży składnika aktywów, bez VAT i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, a powiększona o należną dotację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA DETALICZNA

  W ramach transakcji handlowych zawieranych między sobą przez przedsiębiorstwa działające na rynku funkcjonuje określony system cen i marż. W przypadku handlu detalicznego mówi się o c.d. Cena ta składa się z wartości ceny hurtowej, po jakiej dana jednostka dokonała zakupu od hurtownika oraz marży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENA STAŁA EWIDENCYJNA

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi ich cenami nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt

Do góry