Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENTY POJEDYNCZE

  Dowody pojedyncze, w d.p. (np. asygnata kasowa, kwit magazynowy, faktura VAT) ujęte są tylko pojedyncze operacje gospodarcze w odróżnieniu od dokumentów zbiorczych, w których ujęto więcej niż jedną operację gospodarczą. Zazwyczaj d.p. jest jednocześnie dokumentem źródłowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY PRZEWOZOWE

  Listy przewozowe, dokumenty transportowe, jeden z podstawowych rodzajów dokumentów handlowych, obok faktury handlowej i dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzający, że towar przy użyciu odpowiedniego środka transportowego został wysłany lub w najbliższym czasie zostanie wysłany do odbiorcy.

  W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

  Dowody księgowe sporządzane przez jednostkę, stanowiące podstawę zapisów księgowych w celu rozliczenia danych księgowych wcześniej dokonanych w księgach rachunkowych zapisów według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. Do d.r. zaliczane są np.: polecenia księgowania, noty memoriałowe, zestawienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY WEWNĘTRZNE

  Dokumenty księgowe wystawione przez daną jednostkę wyłącznie na własne potrzeby wewnętrzne jednostki. W d.w. znajdują odbicie operacje gospodarcze, w których uczestniczą tylko komórki organizacyjne danej jednostki (zakładu, instytucji). Dokumentowanie operacji i zdarzeń, w którym biorą udział zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do posiadania dokumentacji opisującej w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /15 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA PRODUKCYJNA

  Zestaw dokumentów wykorzystywanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Dokumentacja ta może przykładowo obejmować: 1) przewodniki (instrukcje, np. zakładowa instrukcja kosztów); 2) rozdzielniki; 3) karty kompletacyjne; 4) dowody pobrania materiałów; 5) karty limitowe; 6) dowody przekazania wyrobów do magazynu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA REWIZYJNA

  Gromadzona jest przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych i powinna obejmować: 1) umowę o badanie; 2) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania, członków zespołu rewizyjnego oraz biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub kierującego nim o niezależności w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY

  Zbiór dokumentów obejmujący m.in.: oferty sprzedaży, ogłoszenia przetargowe; zamówienia; umowy; dokumentację rozchodu sprzedanych składników majątku; dokumentację rozliczeniową; rejestry sprzedaży; rejestry korekty sprzedaży; protokoły reklamacyjne wystawiane przez nabywcę. Oferta sprzedaży stanowi, w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA SYSTEMU

  Szczegółowy opis działania systemu. Zgodnie z powszechną zasadą d.s. dzieli się na: założenia projektowe; projekt techniczny; dokumentację programową; dokumentację eksploatacyjną.

  Założenia projektowe zawierają koncepcję systemu z jego charakterystyką techniczną, ekonomiczną i organizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  Zbiór dokumentów obejmujący: dokumentację obrotu środkami trwałymi; dokumentację aktualizacji wartości środków trwałych; dokumentację szczegółową obiektów inwentarzowych środków trwałych.

  Obrót środkami trwałymi potwierdzany jest: 1) dowodami zakupu i sprzedaży (faktura VAT, faktura VAT...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /9 430

  praca w formacie txt

Do góry