Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

  Dokumenty pierwotne, dowody źródłowe, dowody księgowe, które stanowią pierwsze pisemne stwierdzenie faktu dokonania operacji gospodarczej. Dokumenty te są sporządzane zazwyczaj bezpośrednio po dokonaniu danej operacji i często w miejscu jej dokonania. Jedynie d.ź. może stanowić dokument stwierdzający...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPLIKAT DOKUMENTU

  Odpis, drugi egzemplarz, ponownie wystawiony dokument, kopia, d.d. występują w przypadku ponownego wystawienia określonych dokumentów, np. dowodów księgowych, na podstawie ich kopii przez wystawcę dokumentu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia pierwotnego (oryginalnego) dokumentu z dopiskiem, że jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJA

  Subwencja, subsydium, donacja, bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa udzielana jednostce gospodarczej ze środków budżetu lub innych funduszy. Wyróżnia  się następujące rodzaje d.:

  1) przedmiotową (stanowiącą dopłatę do określonych rodzajów wyrobów i usług w celu wyrównania różnicy między...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Oznacza konstrukcję rachunku wyników, w której - dzięki rozdzieleniu ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe - wynik finansowy na sprzedaży jest ustalany dwustopniowo, tj. jako wynik (marża) brutto ze sprzedaży, stanowiący rezultat odjęcia od przychodów netto ze sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTACJE W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Subwencje, subsydia, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenia pieniężne mające charakter płatności redystrybucyjnych, udzielane przez państwo w celu wspierania określonych sfer działalności. D.g.p.r. są określane jednostronnie przez podmiot dotujący (zwany donatorem) na rzecz podmiotu dotowanego (zwanego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /7 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZBIORCZE

  Dowody księgowe, w których ujęto więcej niż jedną operację gospodarczą. Zazwyczaj d.zb. są jednocześnie dokumentami wtórnymi. D.zb. służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dokumentów źródłowych, które w d.zb. muszą być pojedynczo wyszczególnione. D.zb. są sporządzane dla grup operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE

  Wszystkie dokumenty księgowe, które zostały sporządzone w danej jednostce z przeznaczeniem dla jednostek obcych (kontrahentów jednostki). Rozróżnia się d.z. własne i obce.

  D.z. własne są w oryginale przekazywane kontrahentom i służą do udokumentowania: 1) sprzedaży składników majątku trwałego lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY WTÓRNE

  Wtórniki, dowody księgowe sporządzone na podstawie danych z jednego lub kilku dokumentów źródłowych (niekiedy w zestawieniu z danymi ksiąg rachunkowych, np. dokumentacja różnic inwentaryzacyjnych), a nie w wyniku bezpośredniej obserwacji i pomiaru operacji gospodarczej.

  D.w. są sporządzane na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY ZASTĘPCZE

  Dokumenty wystawione do czasu otrzymania obcego dokumentu źródłowego. D.z. wystawiane są również za zgodą kierownika jednostki w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dokumentów źródłowych. Nie może to jednak dotyczyć udokumentowania operacji gospodarczych, których...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTY KORYGUJĄCE POPRZEDNIE ZAPISY

  Dokumentami korygującymi są dowody księgowe, których zadaniem jest korygowanie błędów i nieprawidłowości występujących w zapisach dokonanych w innych, wcześniej wystawionych, dokumentach. Do podstawowych dokumentów korygujących zalicza się:

  1) fakturę korygującą VAT;

  2) polecenie księgowania (PK)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt

Do góry