Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

  Wskaźniki zyskowności, profitability ratios charakteryzują efekty finansowe przedsiębiorstwa w wielkościach względnych. Stanowią one relację (przeważnie w procentach) bezwzględnej kwoty wyniku finansowego (zysku lub straty) do obrotu, zaangażowanych zasobów majątkowych, kapitałowych lub osobowych. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA LASÓW

  Lasem jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, okryty roślinnością leśną (drzewami, krzewami i runem leśnym) lub częściowo jej pozbawiony. Może on być przeznaczony do produkcji leśnej, stanowić rezerwat przyrody, wchodzić w skład parku narodowego. Lasy ściśle związane z gospodarką...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI STRUKTURALNE

  Wskaźniki piramidalne, wskaźniki wykazujące duży stopień syntezy (np. wskaźniki rentowności majątku lub kapitału własnego), analizowane mogą być zgodnie z wymaganiami podejścia systemowego, zakładającego w odpowiednio rozwiniętym zakresie respektowanie ich nadrzędności i podrzędności. Na tej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /3 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA STAWÓW RYBNYCH

  Stawy rybne są zbiorniki wody stojącej lub przepływającej, przeznaczone do hodowli, chowu lub czasowego przetrzymywania ryb. Są one wyposażone w budowle i urządzenia nawadniająco-odwadniające, niezbędne do regulowania poziomu wody w stawie.

  W.s.r. powinna obejmować grunty pod wodami, wodę i zawarte w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI STRUKTURY FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA

  Financial leverage ratios, umożliwiają w szczególności orientację o stopniu zaangażowania kapitałów własnych i obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa. Pozwalają one na rozpoznanie źródeł finansowania, ich struktury oraz w pewnej mierze efektywności tego zaangażowania. Część z nich określa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA W RACHUNKOWOŚCI

  Ogólnie wycena oznacza określenie, wyznaczenie ceny na coś. Natomiast przez wycenę w rachunkowości, nazywaną też wyceną bilansową bądź wyceną składników majątkowych, należy rozumieć ustalanie wartości ewidencyjnych oraz pozycji sprawozdań finansowych.

  Wycena może opierać się na cenach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZYNNIK SZKODOWOŚCI

  Jeden z ważniejszych wskaźników finansowych charakteryzujących działalność zakładu ubezpieczeń. Jeżeli wyraża on relację wypłaconych odszkodowań i świadczeń na udziale własnym do składki zarobionej na udziale własnym, to określa on szkodowość na tym udziale.

  Jeżeli natomiast wyraża on...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA W ROLNICTWIE

  W rolnictwie przedmiotem wyceny są nieruchomości, gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze. Podlegają one tym samym regułom wyceny, co inne przedmioty lub podmioty w gospodarce. Ich wycena musi być zgodna z przepisami prawa i wymaganiami gospodarki. Aby była skuteczna, musi uwzględniać te dwa elementy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /19 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCENA GRUNTÓW ROLNYCH

  Grunt rolny wg kodeksu cywilnego jest to nieruchomość, która aktualnie jest (lub może być) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Może składać się z jednej lub kilku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI ZASOBÓW

  Wskaźniki sprawności działania, turnover activity ratios, umożliwiają w szczególności ocenę efektywności wykorzystania zasobów majątkowych zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. Rozpatrywane są one jako relacja między odpowiednim miernikiem dynamicznym (licznik) - wyrażającym uzyskane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 720

  praca w formacie txt

Do góry