Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  INDOSATARIUSZ

  Osoba, na którą przeniesiono prawa z weksla, czyli nabywca weksla. I. ma prawo żądać wykupienia weksla przez trasata w terminie wskazanym na wekslu lub dokonać dalszego przekazania (indosu) weksla, stając się w ten sposób indosantem.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

  Początki rachunku kosztów sięgają przełomu XVIII i XIX w., gdy stanowił on część tzw. rachunkowości kameralnej, rozwijanej głównie na obszarze dzisiejszych Niemiec. Okres ten, trwający aż do końca XIX w., można nazwać okresem wstępnym. Rachunek kosztów koncentrował się na ujmowaniu kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /16 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEDGING WALUTOWY

  Technika zabezpieczenia (asekuracji) przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu danej waluty obcej, polegająca na sprzedaży na termin zagrożonej dewaluacją waluty lub zakupie na termin w obawie przed rewaluacją danej waluty.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWARANCJA BANKOWA

  Jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, do wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA KOMUNALNA

  Oznacza działalność gospodarczą prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo); jej przedmiotem są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej. Celem g.k. jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW

  Zadania rachunku kosztów, rola rachunku kosztów, cel rachunku kosztów, funkcje spełniane przez rachunek kosztów można ogólnie podzielić na: 1) funkcje zewnętrzne realizowane na zasadach i służące celom rachunkowości finansowej; 2) funkcje wewnętrzne, które podporządkowane są regułom i zadaniom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HANDLOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

  Certyfikaty, które uprawniają ich posiadaczy do dysponowania określonymi dobrami rzeczowymi, a ich emitentów - do udostępnienia danych dóbr posiadaczowi takich dokumentów. Typowe h.p.w. to konosamenty, listy przewozowe, warranty, niektóre dokumenty ubezpieczeniowe.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO POMOCNICZE

  Wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. G.p. pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych lub przyznanych dotacji.

  Może być utworzone, przekształcone lub zlikwidowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAAP

  Generally Accepted Accounting Principles; Ogólnie Akceptowane Standardy Rachunkowości, amerykańskie standardy rachunkowości wydawane przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board, FASB). GAAP występują również pod nazwą SFAS (Statements of Financial Accounting...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE

  Gospodarstwo, przedsiębiorstwo rolnicze, gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze to samodzielna jednostka techniczno-ekonomiczna wytwarzająca produkty rolnicze do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa rolno-spożywczego, technicznego oraz przeznaczanych na pokrycie własnych potrzeb i na sprzedaż...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /15 608

  praca w formacie txt

Do góry