Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  INSTRUMENTY POCHODNE

  Są to instrumenty finansowe, które zabezpieczają inwestorów przed ryzykiem oraz służą spekulacji w celu uzyskiwania wysokich przychodów z inwestycji. Stanowią podstawę dokonywania transakcji na rynku i.p. Z reguły dla inwestora i.p. są inwestycjami krótkoterminowymi. Można je podzielić na dwie podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA FINANSOWA

  Oznacza podmiot gospodarczy inny niż instytucja kredytowa, którego podstawą działalności jest nabywanie pakietów akcji bądź udziałów kapitałowych lub wykonywanie jednego lub więcej spośród rodzajów działalności wymienionych w załączniku do Dyrektywy 2000/12/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 20...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA SYSTEMÓW

  Łączenie systemów, współdziałanie systemów, wzajemna współpraca systemów, kompleks przedsięwzięć sprawiających, że różne funkcjonalnie oraz typologicznie systemy, podsystemy i aplikacje, działające w niekiedy różnych platformach lub w różnych systemach, będą ze sobą ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE

  To czeki obce i weksle obce oraz środki pieniężne w drodze. Obce czeki i weksle są krótkoterminowymi papierami wartościowymi, ale ze względu na funkcje płatnicze, rozrachunkowe i kredytowe rachunkowość traktuje je jako i.ś.p., pod warunkiem że będą one płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTEGRACJA WALUTOWA

  Ścisła współpraca władz monetarnych, czyli banków centralnych i ministerstw finansów, zainteresowanych krajów mająca na celu swobodną wzajemną wymienialność walut. Przykładem najbardziej pełnej formy integracji jest unia walutowa.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

  Regulamin obiegu dokumentów, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, zakładowa instrukcja dokumentacji księgowej (wystawienie, obieg, kontrola, przechowywanie), instrukcja obiegu dokumentów księgowych, obieg dokumentów polega na przepływie (krążeniu, ruchu) dokumentów księgowych przez określone stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /9 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNET

  Infostrada, cyberprzestrzeń, sieć sieci, największa z rozległych (globalna - obejmująca więcej niż jeden kontynent) sieć komputerowa, łącząca wiele innych sieci komputerowych opartych na wspólnej przestrzeni adresowej, korzystających ze wspólnego protokołu sieciowego (TCP/IP). Współuczestniczące w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTRUMENTY FINANSOWE

  Financial instruments, można w uproszczeniu określić jako kontrakt pomiędzy dwoma stronami regulujący zależność finansową, w jakiej obie strony pozostają (K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Warszawa 1996). Rynek, na którym zawierane są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /5 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA DODATKOWA

  Nota uzupełniająca, załącznik, pełni funkcję uzupełniającą i objaśniającą do pozostałych sprawozdań, a  w szczególności do bilansu i rachunku zysków i strat. Dane zawarte w i.d. mają w różnych państwach zróżnicowany zakres i charakter, mimo że podstawowym celem ich prezentacji jest: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /8 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSSA

  Sytuacja na giełdzie, nazywana inaczej rynkiem byka, charakteryzująca się wzmożonymi zakupami papierów wartościowych bądź towarów, przy jednoczesnym trwałym wzroście cen. Sytuacją odwrotną od h. jest bessa.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /231

  praca w formacie txt

Do góry