Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  INWESTYCJI ANALIZA

  To szacowanie projektu przedsięwzięcia inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztów finansowych oraz socjalnych, a  także korzyści płynących z jego realizacji. W szacunkach takich uwzględnia się ryzyko oraz wrażliwość projektu na przewidywane zagrożenia czy błędy.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE

  Forma długoterminowej lokaty kapitału, polegająca na stworzeniu w obcym kraju nowego przedsiębiorstwa i wyposażeniu go w kapitał podstawowy albo wykupieniu takiej liczby akcji (udziałów) zagranicznego przedsiębiorstwa, która pozwala na kontrolowanie jego działalności.

  Celem i.b. jest otrzymanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKA GOSPODARCZA W ROLNICTWIE

  Gospodarstwo (przedsiębiorstwo) rolnicze w rozumieniu MSR nr 41 ma za zadanie ewidencjonowanie uzyskanych korzyści z posiadanych aktywów biologicznych i zarejestrowanie ich w wartości godziwej, na podstawie wiarygodnie ustalonej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz kontrolowanie produktów rolniczych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJI EFEKTYWNOŚĆ

  Skumulowana wielkość efektów wyrażonych wartościowo oraz tych korzyści, których nie da się skwantyfikować, a jakie uzyskuje przedsiębiorca w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych. Ekonomiczną i.e. mierzy się stosunkiem uzyskanych wymiernych korzyści do poniesionych nakładów w wyrażeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

  Wszystkie inwestycje inne niż krótkoterminowe. Zgodnie z tą definicją kryteria zakwalifikowania danej inwestycji jako krótko- lub długoterminowej stanowią: płynność inwestycji; indywidualne atrybuty, czas (najczęściej rok) oraz zamiary kierownictwa wobec niej. Zaistnienie jednego z powyższych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTNOŚĆ A  RYZYKO BADANIA

  Wstępnie oszacowana istotność na etapie planowania badania może w trakcie badania ulec zmianie. Jeżeli biegły rewident odkryje fakty, które spowodują konieczność zmiany planowanego poziomu istotności, powinien rozważyć, jaki to będzie miało wpływ na podejście rewizyjne i czy będzie się wiązało z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

  Inwestycje, które ze swej natury łatwo poddają się realizacji oraz w zamierzeniu utrzymuje się je w posiadaniu nie dłużej niż przez rok (MSR nr 39). Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to nabyte przez jednostkę gospodarującą krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych oraz innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTNOŚĆ W BADANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Informacja jest istotna, jeśli jej pominięcie lub błędne przedstawienie mogłoby w zasadniczy sposób wpłynąć na decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność zależy od wielkości pozycji lub błędu, ocenianych w konkretnych warunkach, w kontekście pominięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWESTYCJE PLANOWANE

  Przemyślane działania inwestora w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści, w tym ujęte w harmonogramie zakupy, np. zorganizowanych zakładów produkcyjnych, nieruchomości, wyposażenia, budynków mieszkalnych, zapasów produkcyjnych, aktywów finansowych czy też praw majątkowych.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZBY GOSPODARCZE

  Organizacje zapewniające przedsiębiorcom możliwość zrzeszania się w każdej formie, których cel lub działalność nie są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. Z wolności tej korzystają przedsiębiorcy, zrzeszając się w różne organizacje samorządu gospodarczego lub zawodowego.

  W Polsce istnieje kilka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 328

  praca w formacie txt

Do góry