Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KONCENTRACJA ZAANGAŻOWANIA

  Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank (bezpośrednio lub pośrednio) akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub wkładów albo sum komandytowych (w zależności od tego, która kwota...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA WIERNEGO I RZETELNEGO OBRAZU

  Nadrzędna zasada rachunkowości (true and fair view presentation), która funkcjonuje niezależnie od zmian legislacyjnych i stosunków polityczno-ekonomicznych danego kraju; podporządkowane są jej wszystkie inne zasady rachunkowości. K.w.r.o. przedsiębiorstwa dotyczy jego sprawozdań finansowych. Oznacza ona...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJE AKTUALIZACJI WYCENY

  W toku wieloletniej dyskusji nad problemami aktualizacji wyceny w rachunkowości powstało wiele propozycji ich rozwiązania. Niektóre z k.a.w. w zasadniczy sposób różnią się między sobą. Inne są bardzo podobne i różnią się tylko sposobem rozwiązania niektórych szczegółowych kwestii. Ponadto niektóre z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

  Fundusz z aktualizacji wyceny, specyficzna kategoria kapitału własnego, odzwierciedlająca skutki aktualizacji wyceny środków trwałych oraz przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych. Na kapitał ten odnosi się powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOASEKURACJA

  Ubezpieczenie jednego ryzyka jednocześnie u kilku ubezpieczycieli. Występuje ona wówczas, gdy ubezpieczający, chcąc się zabezpieczyć przed wystąpieniem dużego ryzyka, zawiera umowy cząstkowe z kilkoma zakładami ubezpieczeń, wpłacając każdemu określoną część składki ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE DOCHODU GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

  W rolnictwie wyróżnia się trzy mierniki sprawności działalności gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego. Są to mierniki sprawności: 1) technicznej; 2) społecznej; 3) finansowej. Przez pojęcie sprawności technicznej rozumie się wysokość osiąganej produkcji wyrażoną w jednostkach naturalnych -...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY

  Kapitał akcyjny - k.a.; kapitał udziałowy - k.u.  

  Kapitał akcyjny. Kapitał podstawowy spółki akcyjnej stanowiący równowartość środków wniesionych do spółki przez akcjonariuszy. Odzwierciedla nominalną wartość wyemitowanych akcji, która powinna być określona w statucie spółki i zgłoszona do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA NADZORU BANKOWEGO

  Kolegialny, centralny organ administracji państwowej. Nie jest ona organem NBP. W skład KNB wchodzą osoby reprezentujące różne instytucje, nie zawsze merytorycznie związane ze sferą bankowości. Tworzą ją bowiem: 1) Prezes NBP, który jest z mocy prawa jej przewodniczącym; 2) Minister Finansów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /4 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIE PRODUKCJI GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

  Wykorzystywany w organizacji i ekonomice gospodarstw rolniczych termin ,,produkcja” ma dwa różne znaczenia. Z jednej strony przez pojęcie to rozumiemy proces wytwarzania określonych dóbr lub też świadczenie usług produkcyjnych. Z drugiej strony termin ten rozumiany jest jako suma uzyskanych, różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /6 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITAŁ ZAPASOWY

  Fundusz zapasowy, jeden z kapitałów własnych jednostki, przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat. Zasady jego tworzenia określone są, w zależności od formy prawnej jednostki, w ustawie, umowie spółki lub jej statucie.

  Głównym jego źródłem są odpisy z wygospodarowanego zysku. Ustawowy obowiązek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 722

  praca w formacie txt

Do góry