Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOSZT WYTWORZENIA

  K.w. produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są ponoszone w celu zrealizowania statutowej działalności, dla której jednostka została powołana. Działalność ta może mieć charakter wytwórczy, usługowy lub handlowy. W skład k.d.o. wchodzą koszty pozostałej działalności operacyjnej.

  K.d.o. mogą być klasyfikowane z punktu widzenia ich związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Obejmuje zarówno manualne procedury kontrolne, jak i procedury realizowane automatycznie przez oprogramowanie. Wśród ogółu procedur można wyróżnić ich dwie kategorie: 1) procedury ogólne, których realizacja jest ważna dla całego środowiska informatycznego, zwane kontrolami ogólnymi; 2) procedury...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PEŁNA

  Kontrola całkowita, kompleksowa, zupełna, to działania mające na celu porównanie stanu faktycznego ze stanem obowiązującym (wzorcem, normą), ustalenie ich zgodności lub niezgodności (różnic, odchyleń) oraz wyjaśnienie przyczyn stwierdzonych niezgodności i podjęcie dalszych działań eliminujących lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA PRZEBIEGU PRZETWARZANIA

  Ma na celu zapewnienie zupełności i prawidłowości przetwarzania. Przetwarzanie jest zupełne, jeśli zostały mu poddane wszystkie poprawne dane wprowadzone do systemu oraz te wygenerowane przez sam system. Przetwarzanie jest prawidłowe, jeśli: 1) realizuje się je w odpowiednim porządku; 2) procedury w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA FUNKCJONALNA

  Polega na wykonywaniu przez upoważnionych pracowników danej jednostki organizacyjnej czynności kontrolnych z tytułu pełnienia przez nich określonych funkcji w sferze zarządzania. Jest ona najbardziej powszechnym rodzajem kontroli, występującym praktycznie we wszystkich jednostkach gospodarczych.

  Wykonywana...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WEWNĘTRZNA INSTYTUCJONALNA

  Kontrola sprawowana przez wyodrębnione organizacyjnie specjalistyczne komórki kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, podporządkowane kierownictwu jednostki w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych firmy, przy czym zakres jej kompetencji ogranicza się do wyodrębnionych działów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTA ROZLICZENIOWE

  Powstają w wyniku pionowego podziału kont bilansowych; noszą też nazwę kont procesów i spełniają różnego rodzaju funkcje jako:

  1) konta wynikowe, które odzwierciedlają działalność gospodarczą jednostki za pomocą poniesionych kosztów i zrealizowanych przychodów; odpowiednie wykorzystanie danych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Kontrola systemem księgowego, jedna z form kontroli wewnętrznej, przeprowadzana w obszarze działania systemu księgowości. Polega na porównaniu poszczególnych elementów systemu księgowości występujących w danym podmiocie z przyjętymi w tym zakresie normami (wzorcami, przepisami) i ustaleniu na tej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTO

  W ogólnym historycznym ujęciu k. oznacza sposób rejestracji operacji gospodarczych i jest podstawowym składnikiem formalnego języka opisu rachunkowości. Każde k. jest swego rodzaju cząstkowym rachunkiem majątku lub działalności jednostki gospodarczej i ogniwem systemu k. (rachunków) zapewniającym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013 Znaków /7 323

  praca w formacie txt

Do góry