Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY BAZOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na początku roku lub kwartału. Obliczone różnice (odchylenia) między k.b. a niższymi kosztami bieżącymi wskazują na osiągniętą obniżkę kosztów, wynikającą m.in. ze:

  1) zmian norm zużycia materiałów i czasu pracy, spowodowanych zmianami w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA WSTĘPNA

  Polega na porównaniu przyszłych rozmiarów, kosztów, przychodów, efektów planowanego przedsięwzięcia z przyjętymi jako wzorzec normami, ustaleniu na bazie tego porównania różnic (odchyleń) i podjęciu na tej podstawie odpowiednich decyzji co do podjęcia bądź zaniechania przyszłego działania.

  Przykładami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY EX ANTE

  Koszty przyszłe, koszty prognozowane, koszty postulowane, koszty standardowe, koszty normatywne, koszty budżetowane, koszty planowane, obejmują te składniki kosztów, których charakterystyki i wartości odnoszą się do przyszłych zdarzeń (operacji) gospodarczych. Są to zatem koszty ustalane przed ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BEZPOŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów poniesionych w fazie produkcji, które można ściśle odnieść, na podstawie dokumentów źródłowych lub wiarygodnych obliczeń, do przedmiotów kalkulacji, tzn. poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA ZEWNĘTRZNA

  Kontrola działalności gospodarczej, którą sprawują przede wszystkim: Najwyższa Izba Kontroli (NIK), organy podatkowe, a także Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, banki finansujące oraz inne organy w zakresie określonym odrębnymi przepisami.  

  NIK. Kontroluje działalność organów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY BIEŻĄCE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji wynikające z przyjęcia za podstawę obliczeń norm, standardów lub planowanego zużycia czynników produkcji, wynikających z planu operatywnego oraz cen, taryf i stawek płac.

  W rezultacie, w zależności od rodzaju stosowanego rachunku kosztów, uzyskuje się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA NIFO

  Ang. next in - first out, czyli: ,,następne wejdzie - a już wyszło”, dotyczy sposobu wyceny rozchodu rzeczowego majątku obrotowego. Jest ona używana przede wszystkim w kontekście aktualizacji wyceny. Uważana jest za naturalne udoskonalenie konwencji LIFO: zgodnie z nią wynik operacyjny byłby ustalany na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DECYZYJNE

  Koszty uwzględniane przy podejmowaniu decyzji, obejmują wiele kategorii kosztów, wyodrębnionych ze względu na ich znaczenie informacyjne przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie. Po sformułowaniu problemu decyzyjnego określa się zestaw wariantów przyszłych, możliwych do wykonania, działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZT

  Stanowi jedną z podstawowych kategorii w rachunkowości, wyrażającą zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki gospodarczej w danym okresie, co prowadzi do spadku wartości jej aktywów oraz zmniejszenia kapitału (funduszu) własnego. Zmniejszenie korzyści ekonomicznych jednostki jest rezultatem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /20 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY DOCELOWE

  Koszty wzorcowe (postulowane) przedmiotu kalkulacji ustalone na podstawie norm docelowych, które jednostka zamierza osiągnąć w określonym czasie (nie krótszym niż rok obrotowy). Porównanie bieżącego kosztu wzorcowego z k.d. wskazuje, w jakim stopniu osiągnięto zamierzony cel.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt

Do góry