Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

  Wytwarzanie produktów rolniczych i prowadzenie gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego wymaga ponoszenia nakładów, czyli wydatkowania w procesie wytwórczym pracy ludzkiej, zużycia środków trwałych, obrotowych środków do produkcji i usług. Wielkość nakładów wyraża się w jednostkach fizycznych, np...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /17 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PROSTE

  Obejmują wszystkie składniki kosztów, które stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie pierwotnych czynników procesu pracy oraz nie dają się w ogóle, lub też w ramach komórki organizacyjnej, rozłożyć na prostsze elementy. Do k.p. zalicza się przede wszystkim zużycie nakładów pracy żywej, zużycie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY ZAKOŃCZONYCH PRAC ROZWOJOWYCH

  Ogół kosztów związanych z prowadzonymi przez jednostkę na własne potrzeby zakończonymi pracami rozwojowymi, których wynik może być wykorzystany do produkcji nowych lub ulepszonych produktów bądź zastosowania nowej lub ulepszonej technologii wytwarzania, poniesionych przed podjęciem produkcji lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NORMATYWNE

  Odmiana kosztów wzorcowych. Stanowią one wzorzec służący do oceny kosztów rzeczywistych. Są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji układu kalkulacyjnego na jednostkę produkowanego wyrobu (półfabrykatu). Normowanie kosztów polega na ustaleniu możliwie najbardziej prawidłowych wielkości kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PLANOWO - POSTULOWANE

  Każdy k.p.-p. wyrobu odzwierciedla przyjęte przy ustalaniu planu przeciętne normy zużycia, ceny i stawki, przewidywaną ilość i asortyment produkcji oraz rozłożenie jej na poszczególne kwartały. Ponieważ k.p.-p. jest oparty na pewnych przewidywaniach dotyczących przyjętego okresu, nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Koszty należące do statutowej działalności operacyjnej. W zależności od charakteru działalności jednostki gospodarczej wyodrębnia się koszty podstawowej działalności: 1) produkcyjnej; 2) usługowej; 3) handlowej; 4) budowlanej.

  Przykładowo koszty podstawowej działalności produkcyjnej występują w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POŚREDNIE

  Są zaliczane do kategorii kosztów kalkulacyjnych i obejmują te składniki kosztów, których na podstawie dokumentów źródłowych nie można ściśle odnieść do poszczególnych produkowanych wyrobów, usług, zleceń produkcyjnych lub ich grup. Z powyższych względów k.p. są kontrolowane w przekroju miejsc...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY KRAŃCOWE

  Koszty marginalne, stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako łączne koszty wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu (usługi) ponad dotychczasową wielkość produkcji. Inaczej k.k. można określić jako miarę stopnia reagowania kosztów zmiennych produkcji na zmianę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEDECYZYJNE

  Koszty dla wyceny zasobów i pomiaru wyniku finansowego firmy, koszty dla celów kontroli, obejmują kategorie kosztów wyodrębnione ze względu na ich znaczenie informacyjne dla innych niż podejmowanie decyzji celów, związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. K.n. można podzielić na dwie podstawowe grupy:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY NIEKONTROLOWANE

  Zaliczane są do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Wyodrębniane są według miejsc powstawania lub centrów odpowiedzialności, nie podlegają jednak kontroli ani miejsc powstawania kosztów, ani w centrach odpowiedzialności.

  Funkcja kontrolna współczesnego rachunku kosztów i wyników polega zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 210

  praca w formacie txt

Do góry