Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

  Koszty zaliczone do wspólnej kategorii kosztów niedecyzyjnych. Są one ponoszone i grupowane w ramach określonego miejsca powstawania kosztów lub centrum odpowiedzialności.

  Pojęcie miejsca powstawania kosztów nie jest związane z typem struktury organizacyjnej (liniowym czy zdecentralizowanym) ani ze sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE NIEUŻYTECZNE

  Wspólna kategoria obejmująca wszystkie składniki kosztów stałych produkcji danego okresu, ponoszonych w związku z posiadaniem i utrzymaniem w gotowości tej części zdolności wytwórczych jednostki gospodarczej, która nie jest w tym okresie wykorzystana. Odnosi się to do wszystkich składników kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI

  Jednostki gospodarcze mogą prowadzić następujące rodzaje działalności: operacyjną, inwestycyjną, finansową i związaną z funduszami specjalnymi (finansowo wyodrębnioną). W ramach wymienionych rodzajów działalności jednostki ponoszą określone koszty, w związku z tym można wyodrębnić koszty:...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STAŁE UŻYTECZNE

  Wspólna kategoria obejmująca te wszystkie składniki kosztów stałych produkcji poniesionych w danym okresie, które są rezultatem wykorzystania w tym okresie zdolności wytwórczych organizacji gospodarczej. Są to zatem wszystkie składniki kosztów stałych, które są ponoszone w związku z wytwarzaniem w owym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

  Są wspólną kategorią obejmującą z reguły koszty proste, powstałe w ramach podstawowej działalności operacyjnej, mające charakter jednorodny. Grupowane są one według elementów składowych procesu pracy. Grupowanie k.w.r. jest dokonywane bez względu na cel ich poniesienia lub charakter prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY STANDARDOWE

  Stanowią odmianę kosztów wzorcowych. K.s., będące wzorcem służącym do oceny kosztów rzeczywistych, są ustalane w przekroju poszczególnych pozycji kalkulacyjnych na jednostkę produkowanego wyrobu jako iloczyn norm (standardów) zużycia i stałych cen jednostkowych materiałów, norm zużycia czasu pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WSPÓLNE

  Obejmują kilka kategorii kosztów zaliczanych do kosztów kalkulacyjnych, wyodrębnionych ze względu na ich związek z przedmiotami kalkulacji. K.w. obejmują te składniki kosztów, których w procesie kalkulacji nie można w sposób jednoznaczny i bezpośredni odnieść i rozliczyć na każdą jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY UTRACONYCH KORZYŚCI

  Stanowią jedną z kategorii kosztów decyzyjnych i są rozumiane jako kwoty pieniężne (zwykle przychody lub zyski), które przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musiałaby utracić w przyszłości w wyniku podjęcia decyzji o częściowym lub całkowitym zaniechaniu jednego działania na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Do k.p.d.o. zalicza się koszty dotyczące zdarzeń gospodarczych wiążących się pośrednio z działalnością operacyjną jednostki gospodarczej. Koszty te związane są:

  1) z utrzymaniem i zbyciem obiektów działalności socjalnej;

  2) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY WZORCOWE

  Określone w kalkulacji wstępnej, postulowane jednostkowe koszty przedmiotu kalkulacji (wyrobu, półfabrykatu, usługi), wynikające z przyjęcia za podstawę obliczeń określonych wzorców, norm, standardów dotyczących zużycia środków produkcji i czasu pracy. Rolę k.w. w przedsiębiorstwie mogą spełniać...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 160

  praca w formacie txt

Do góry