Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  METODY I TECHNIKI REWIZJI FINANSOWEJ W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

  Metody audytu, wyróżnia się dwa podstawowe podejścia do rewizji finansowej: podejście systemowe, oparte w głównej mierze na badaniu systemu kontroli wewnętrznej (badanie zgodności), i podejście oparte na badaniu wiarygodności (z zastosowaniem poziomu istotności). W praktyce wyodrębnia się trzy odmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /6 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA

  Forma inwestycji przedsiębiorcy i osoby fizycznej, polegająca na ulokowaniu kapitału (pieniężnego czy rzeczowego) w innym przedsięwzięciu (podmiocie) gospodarczym (banki, spółki, fundusze powiernicze, towarzystwa ubezpieczeniowe). L.f. stanowią określone prawa otrzymane od ich emitentów w zamian za...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA

  Mienie Skarbu Państwa, to własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie państwowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Majątek oznacza ogół praw majątkowych przysługujących danemu podmiotowi. Występuje on zawsze w powiązaniu z oznaczonym podmiotem. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA DŁUGOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, której właściciel ma zamiar ją utrzymać dłużej niż rok. Może ona wystąpić w formie lokaty udziałowej lub lokaty wierzytelnościowej. W bilansie przedsiębiorstwa-inwestora lokaty długoterminowe są traktowane jako długoterminowe aktywa finansowe. W ramach tej grupy aktywów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKLER I DORADCA INWESTYCYJNY

  Osoba fizyczna wpisana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na listę maklerów lub na listę doradców inwestycyjnych, po spełnieniu warunków określonych przez ustawę - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się pozostawanie tej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA KRÓTKOTERMINOWA

  Rodzaj lokaty finansowej, którą inwestor nabywa z zamiarem posiadania nie dłużej niż 12 miesięcy. Lokaty tego typu są traktowane w bilansie podmiotu-inwestora jako aktywa bieżące (obrotowe), z tym że - w zależności od charakteru lokaty finansowej - ujmowane są jako: 1) udziały i akcje; 2) inne papiery...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARŻA

  Narzut, pojęcie to jest stosowane w rachunkowości w dwóch znaczeniach. W pierwszym m. to różnica między ceną sprzedaży towaru a ceną jego zakupu. Służy ona pokryciu kosztów działalności handlowej oraz wygospodarowaniu zysku. M. ustala jednostka w postaci wskaźnika procentowego w stosunku do ceny zakupu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA UDZIAŁOWA

  Forma lokaty finansowej przedsiębiorcy, której istota polega na udostępnieniu kapitału w zamian za prawo do własności podmiotu emitującego instrument finansowy i wynikającej z niego partycypacji w dochodach. Do tego rodzaju lokat finansowych zalicza się: akcje, udziały w spółkach nieemisyjnych, jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY

  Składniki majątku jednostki, aktywa zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych, czyli takich, które są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /26 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOKATA FINANSOWA WIERZYTELNOŚCIOWA

  Forma lokaty finansowej, która polega na udostępnieniu przedsiębiorcom środków finansowych w zamian za określone umową korzyści (płatności). Przykładem l.f.w. mogą być obligacje, pożyczki, bony i depozyty oszczędnościowe. L.f.w. zapewniają przychód, który wyraża procent od pożyczonego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt

Do góry