Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  METODY SZACOWANIA KOSZTÓW STAŁYCH I ZMIENNYCH

  Wyróżnia się trzy podstawowe metody wyodrębniania kosztów stałych i kosztów zmiennych, tzn. metodę księgową, metodę inżynierską oraz metody statystyczne (matematyczne). Dwie pierwsze opierają się na grupowaniu poszczególnych składowych kosztów, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem osób dokonujących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY W PRZEROBIE

  To takie materiały, które nabierają innych cech użytkowych i których wartość wzrasta w drodze przetworzenia dostosowującego je do potrzeb produkcyjnych. Przerób materiałów ma miejsce wtedy, gdy dokonywane uszlachetnienie składników nie jest objęte cyklem produkcyjnym przetwarzania materiałów w danej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

  Techniki wyceny przedsiębiorstw, valuation techniques, wycena przedsiębiorstwa jest procesem polegającym na dokonywaniu pomiaru wartościowego przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych, zapewniającym odbiorcom informacji możliwość oceny efektów działań podjętych w przeszłości i wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /11 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY WIELOKROTNEGO UŻYTKU

  Składniki majątkowe, które są zaliczane do materiałów ze względu na to, iż nie spełniają wymagania długiego (ponad rok) okresu użytkowania stawianego przed środkami trwałymi, np. narzędzia. Czasowo wracają do magazynu po wydaniu ich do użycia.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK

  To pojęcie wywodzi się z pojęcia miary rozumianej jako charakterystyka liczbowa określonego zjawiska. W związku z tym m. jest to mianowana liczba charakteryzująca skalę obserwowanego zjawiska. W zależności od tego, jakie określa zjawisko, m. może otrzymywać różne miano. Jeżeli chce się...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA BILANSOWA

  To bezwzględnie obowiązujący w rachunkowości sposób rozumowania polegający na podwójnej, równoważącej się interpretacji wszelkich kategorii ujmowanych przez ten system opisu działalności gospodarczej. Ten sposób opisu przedmiotu rachunkowości niektórzy teoretycy anglojęzyczni określają jako podwójny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /7 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK ABSOLUTNY

  Miernik bezwzględny, liczbowe wyrażenie w wartościach bezwzględnych (naturalnych i pieniężnych) stanu lub zdarzenia gospodarczego (np. liczba zatrudnionych, ilość lub wartość produkcji).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PODMIOTOWA

  Jest jedną z podstawowych cech rachunkowości w zakresie opisu rzeczywistości gospodarczej i stanowi o jednostkowym charakterze i celu jej prowadzenia. T. Peche pisał: „teorię ewidencji księgowej można wyjaśnić w oparciu o jedną tylko jednostkę gospodarczą, zgodnie z ogólnie przyjętym i stale...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIAŁY OBCE

  To materiały stanowiące obcą własność, ale znajdujące się w dyspozycji jednostki. Do tej kategorii zaliczane są materiały postawione do dyspozycji dostawców, materiały przyjęte do obróbki lub przetworzenia, materiały nieodebrane do końca okresu sprawozdawczego. Ewidencja m.o. prowadzona jest na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIERNIK CZĄSTKOWY

  Miernik odzwierciedlający wąski zakres działalności jednostki gospodarczej i informujący głównie o skali określonego zjawiska (np. kształtowania się kosztów lub przychodów wyrażonych w odpowiednim mierniku wartościowym).

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry