Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ORGANY PODATKOWE

  Stanowią zasadniczy trzon administracji finansowej. Działają na podstawie ustaw podatkowych oraz Ordynacji podatkowej. Organy te są właściwe w sprawach dotyczących ustalania i określania zobowiązań podatkowych, kontroli podatkowej, zabezpieczania, poboru i egzekucji zobowiązań podatkowych oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJE BANKOWE

  Stosunki umowne między bankiem a klientem powiązane z określonymi świadczeniami wzajemnymi; wszystkie rodzaje czynności bankowych, które mogą być wykonywane przez banki. Wyróżnia się następujące rodzaje o.b.: bierne (pasywne), czynne (aktywne), pośredniczące, pozostałe.

  O.b. pasywne to pozyskiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Państwowy fundusz celowy w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Utworzono go na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ma osobowość prawną. Organami Funduszu są rada nadzorcza i zarząd. Natomiast działalność PFRON nadzoruje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY ZATWIERDZAJĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Są nimi:

  1) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników;

  2) w spółkach akcyjnych - walne zgromadzenie akcjonariuszy;

  3) w przedsiębiorstwach będących własnością lub współwłasnością osób fizycznych oraz w spółkach osobowych - właściciele (współwłaściciele...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

  Czynności poświadczające (atestacyjne) wykonywane przez biegłego rewidenta, tj. czynności, do których z mocy prawa uprawniony jest wyłącznie biegły rewident, kończą się wydaniem na piśmie, w języku polskim, o. wyrażającej ogólne zdanie biegłego rewidenta o rzetelności, tj. zgodności z prawdą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /8 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPCJE

  Option, rodzaj pochodnych instrumentów finansowych.

  O. kupna, call option (o.k.) jest kontraktem dającym kupującemu o. (option holder) prawo do zakupu (call option) aktywu, zwanego bazowym (underlying asset), na który o. jest wystawiona, i obligującym sprzedającego o., zwanego wystawcą o. (writer), do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI

  Wynagrodzenie za korzystanie z obcych środków pieniężnych, w tym: za udzielone kredyty, płacone kredytodawcom przez kredytobiorców; za udzielone pożyczki, płacone pożyczkodawcom przez pożyczkobiorców; za wyemitowane obligacje, płacone nabywcy obligacji przez emitenta obligacji; za powierzone bankom...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES ZWROTU

  Element analizy finansowej - metoda oceny projektów inwestycyjnych. O dokonanym wyborze decyduje szybkość odzyskiwania początkowych nakładów. Przy wyborze jednego z wielu projektów bierze się pod uwagę projekt o najkrótszym o.z., natomiast przy pojedynczym przedsięwzięciu realizacja następuje, gdy o.z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI KARNE

  Przewidziane są w umowach cywilnoprawnych, zwykle jako dodatkowe zastrzeżenie umowy, na mocy którego strony w przypadku opóźnienia bądź zwłoki w spełnieniu świadczenia zobowiązują się do zapłacenia o.k. Ich wysokość określana jest procentowo.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRESOWE ROZLICZENIA SALDAMI

  Rozliczenie realizowane w formie kompensaty wzajemnych wierzytelności między kontrahentami świadczącymi sobie wzajemnie usługi lub dostawy. O.r.s. polega na tym, że tylko jeden z kontrahentów dokonuje rozliczenia różnicy, w ustalonym momencie przelewając środki na rachunek drugiego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry