Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

  Firma audytorska, która dzięki wpisowi na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uzyskała prawo do wykonywania zastrzeżonych ustawowo dla biegłych rewidentów czynności poświadczających (atestacyjnych), kończących się - w wyniku badania - wyrażeniem opinii o...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OVERNIGHT (O/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w dniu zawarcia transakcji i zwraca je w następnym dniu roboczym.  

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPUST

  Zniżka, upust cenowy, jest obniżką ceny sprzedaży, przyznawaną nabywcy z różnych tytułów. O. od ceny może być przyznawany z tytułu zakupu większej ilości produktów, szybkiego terminu płatności, dostarczenia gorszej jakości bądź mniejszej ilości produktów. Jednostki gospodarcze stosują...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ KOMPUTERA

  Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna jest podręcznym magazynem chwilowo przechowywanych danych, charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu liczonym w nanosekundach. W...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI

  Projektowanie systemu, organizowanie rachunkowości w środowisku informatycznym, to synergiczne spajanie składników środowiska informatycznego rachunkowości z częściami systemu rachunkowości, następujące przez dobór i łączenie tych składników z częściami systemu rachunkowości w toku budowania i.s.r...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /13 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

  Realizują zadania państwa wyodrębnione z budżetu. W świetle ustawy o finansach publicznych p.f.c. jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. P.f.c. może działać jako osoba prawna lub stanowić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI

  Polega na działaniu zmierzającym do logicznego i skutecznego powiązania ze sobą wszystkich czynności oraz środków technicznych związanych z ewidencją stanu majątkowego przedsiębiorstwa z dokumentacją, ewidencją i przetwarzaniem operacji gospodarczych wynikających z jego działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

  To jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które - co do zasady - pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa. P.j.b., uzyskujące dochody z: 1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej; 2) spadków, zapisów i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE KSIĘGOWYCH W POLSCE

  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce powstało w 1907 r. pod nazwą Związku Buchalterów w Warszawie. Obecnie ma 26 oddziałów w całej Polsce oraz wiele kół i klubów branżowych. W strukturach Stowarzyszenia znajduje się również Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, prowadzący aktywną działalność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY

  Przez to pojęcie rozumie się nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

  P.d.p. obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry