Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  POLECENIE PRZELEWU

  Udzielona bankowi przez właściciela dyspozycja obciążenia swojego rachunku bankowego określoną kwotą oraz uznania tą kwotą (przelania jej) wskazanego rachunku wierzyciela. Warunkiem wykonania p.p. jest posiadanie pokrycia na rachunku bankowym zleceniodawcy. Zleceniodawca ma możliwość odwołania p.p...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁE PRZYCHODY TECHNICZNE

  Inne niż: składki i przychody z lokat przychody zakładu ubezpieczeń wynikające z prowadzonej przez niego zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Przychody te obejmują w szczególności: dodatnie różnice kursowe powstałe na kontach rozrachunków z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLECENIE ZAPŁATY

  Stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela, obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela stanowi równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

  Dział rachunkowości zajmujący się normowaniem prawnym zagadnień rachunkowości poprzez przepisy o zasadach prowadzenia rachunkowości. Rachunkowość stosowana w praktyce sformułowała ogólne zasady prowadzenia podwójnej księgowości, które wykształciły się w XIV i XV w. we włoskich przedsiębiorstwach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORĘCZENIE BANKOWE

  Forma zabezpieczenia kredytu wynikająca z prawa cywilnego, której treścią jest zobowiązanie poręczyciela do wykonania zobowiązania w sytuacji, gdyby nie zrealizował go dłużnik. P.b. jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. Poręczycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Dla ważności...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTFEL PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  Określa wartość i rodzaj papierów wartościowych nabytych przez inwestora (indywidualnego lub instytucjonalnego) w celu ulokowania na długo lub na krótko wolnych aktywów (z reguły aktywów finansowych). W pierwszym przypadku będzie to portfel długoterminowych papierów wartościowych, a więc składnik...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN FINANSOWY

  Roczny plan finansowy, jest uszczegółowieniem wycinka planu dochodów i wydatków budżetu przypisanego do realizacji danej jednostce. Stanowi on podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych. Szczegółowość p.f...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARYTET WALUTOWY

  Relacja określająca ilość krajowych jednostek pieniężnych, jaką trzeba zapłacić za zagraniczną jednostkę pieniężną; stosunek wymiany pomiędzy daną jednostką pieniężną a jedną lub kilkoma jednostkami pieniężnymi.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSYSTEM INFORMATYCZNY RACHUNKOWOŚCI

  Część systemu informatycznego rachunkowości, która sama przedstawia system. Bazując na niezbędnej infrastrukturze technologicznej, kształtuje własną wyspecjalizowaną aplikację do rozwiązywania określonego fragmentu problemów rachunkowości danej organizacji, np. podsystem informatyczny rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

  Sporządzane są w celu upewnienia się, czy w okresach sprawozdawczych jednostka będzie posiadać wystarczającą ilość środków pieniężnych na realizację założonego poziomu wydatków, określonych w poszczególnych budżetach. Budżet środków pieniężnych należy sporządzać w układzie miesięcznym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /3 053

  praca w formacie txt

Do góry