Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY LORO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku B, czyli czyjś rachunek prowadzony przez bank. Rachunki loro mogą być prowadzone zarówno dla banków krajowych, jak i zagranicznych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

  Należne lub otrzymane kwoty pieniężne od odbiorcy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, wykonanych robót i usług, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy oraz opusty. Wielkość tego przychodu ustala się, mnożąc ilość sprzedanych produktów przez jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY FINANSOWE

  P. realizowane z operacji finansowych. Jednostka może osiągać przychody finansowe z następujących źródeł:

  1) dywidendy i udziały w zyskach;

  2) odsetki, w szczególności: a) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, b) odsetki od udzielonych pożyczek, c) odsetki od dłużnych papierów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY NOSTRO

  Rachunek banku A prowadzony przez bank B, patrząc z punktu widzenia banku A, czyli rachunek prowadzony przez inny bank. Rachunek nostro dla danego banku prowadzić może bank centralny lub inny bank, zwany bankiem korespondentem.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW

  Przychody rejestrowane w jednostkach handlowych, które nabywają towary w celu dalszej odprzedaży. Do towarów zaliczane są także produkty wytworzone przez jednostkę i sprzedawane we własnej sieci sklepów. Wielkość tego przychodu wynika z przemnożenia ilości sprzedanych towarów przez ich jednostkową cenę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY NETTO

  Należne lub uzyskane kwoty pieniężne z tytułu sprzedaży skorygowane o podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz inne zmniejszenia i zwiększenia, tj. udzielone opusty, uznane reklamacje, korekty błędów, należne dopłaty, dotacje. Antonimem p.n. jest przychód brutto, ustalany jako iloczyn...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGOTOWANIE DANYCH W RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ

  Dane dotyczące zdarzeń gospodarczych podlegają rejestracji w księgach rachunkowych, przy czym moment stwierdzenia ich zaistnienia i pomiary muszą być odpowiednio udokumentowane. Ta podstawowa zasada rachunkowości wymaga respektowania również w informatycznych systemach rachunkowości. Technicznym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Przychody ze statutowej działalności jednostki gospodarczej, do której prowadzenia jednostka została powołana. Działalność statutowa podmiotu może polegać na obrocie towarami, produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych, świadczeniu usług lub na połączeniu tych działalności; zatem p.p.d.o. to należne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABAT

  Opust od ceny sprzedaży przyznawany najczęściej z tytułu zakupu większej ilości produktów. Czasami może być udzielany na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przez nabywcę produktu do dalszej odprzedaży, np. paczkowaniem, sortowaniem lub na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych w imieniu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

  Są pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną jednostki. Powstają niejako przy okazji prowadzenia tej działalności, nie wynikają z operacji finansowych oraz nie mają charakteru nadzwyczajnego. Zgodnie z zasadą memoriałową oraz zasadą ostrożnej wyceny w księgach rachunkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /14.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt

Do góry