Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE

  Przyczyną powstawania r.k. jest obowiązek - przed dokonaniem zapisu w księgach rachunkowych - przeliczenia operacji wyrażonych w walutach obcych na walutę polską za pomocą różnych, określonych przepisami, kursów walut. R.k. są więc wynikiem zmienności w czasie kursów walut. Wyrażone w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /9 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE

  Pojęcie to określa oszacowaną wartość wliczaną w koszty bieżącego okresu niepotwierdzoną dokumentem upoważniającym do dokonania wydatku. Tworzenie r.m.k.b. w praktyce wynika z przestrzegania zasady współmierności merytorycznej i czasowej kosztów i przychodów w procedurze ustalania wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK POZAGIEŁDOWY

  Część wtórnego rynku papierów wartościowych; w odniesieniu do r.p. nie można mówić, tak jak w przypadku giełdy, o jednym miejscu, w którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi.

  Zawieranie transakcji na r.p. następuje przy użyciu łączy telefonicznych, sieci komputerowych bądź innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE NIEZREALIZOWANE

  Różnice kursowe memoriałowe, różnice ustalone i zaksięgowane na koniec roku obrotowego dotyczące stanów zagranicznych środków pieniężnych i papierów długo- i krótkoterminowych, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz nierozliczonych stanów rozrachunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE

  Są konsekwencją stosowania w rachunkowości zasady współmierności kosztów i przychodów. Nakazuje ona porównywanie poniesionych w danym okresie kosztów z uzyskiwanymi na skutek ich poniesienia przychodami. Ze względu na to, iż pewne wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym nie zawsze są kosztem tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIA REGRESOWE

  Kategoria związana z działalnością zakładów ubezpieczeń. Jest to nabyte przez zakład ubezpieczeń, na podstawie przepisów prawa, prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej za zaistnienie szkody partycypowania w kosztach wypłaconych z tego tytułu odszkodowań.

  Kwota praw do regresów, przy zachowaniu zasad...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

  Nazywane często rezerwami na ryzyko gospodarcze lub rezerwami na koszty, zobowiązania i straty. R.z. są - obok rezerw na odroczone podatki - normowane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich są one oszacowanymi zobowiązaniami, których „wysokość lub termin zapłaty są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCHODY BUDŻETU

  Przeciwieństwo otrzymanych przychodów, obejmują: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe, a także udzielone pożyczki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY OBOWIĄZKOWE

  Jeden z podstawowych instrumentów ograniczania aktywności kredytowej banków oraz zwiększania bezpieczeństwa ich płynności finansowej. Bank centralny, nakładając na banki komercyjne obowiązek przetrzymywania na swoich rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej w banku centralnym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDZIELCZY RACHUNEK KOSZTÓW

  Z punktu widzenia sposobu pomiaru, gromadzenia i prezentowania kosztów można wyróżnić dwa sposoby przeprowadzania rachunku kosztów: zbiorczy i rozdzielczy. Sposób zbiorczy - stosowany w tradycyjnym rachunku kosztów - polega na ewidencjonowaniu i wykazywaniu poszczególnych składników kosztu wytworzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /10 854

  praca w formacie txt

Do góry