Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  RYZYKO DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które może spowodować zagrożenie dla osiągnięcia zamierzonych przez bank celów. Prawdopodobieństwo to może być wymierne lub tylko odczuwalne przez podejmującego decyzje. Jednym ze źródeł r.dz.b. jest niewystarczający zasób informacji podejmującego decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALDO KONTA

  Różnica między obrotami dowolnego konta ustalana w dowolnym momencie. Saldo debetowe występuje wówczas, kiedy obrót debetowy jest większy od obrotu kredytowego, natomiast saldo kredytowe oznacza, że obrót kredytowy jest większy od obrotu debetowego.

  Każde konto może wykazywać saldo początkowe (Sp) lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO KREDYTOWE

  Całokształt zagrożeń związanych z działalnością kredytową banku, uwzględniających zarówno politykę w odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy, który nie wypełnia zobowiązań i warunków umowy, narażając bank na powstanie straty finansowej, jak również politykę kształtującą portfel...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /21 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO PŁYNNOŚCI

  Możliwość niedysponowania gotówką, gdy jest ona potrzebna na pokrycie wypłat depozytów oraz sprostanie popytowi na kredyt. Oznacza więc niezdolność do pełnego i terminowego regulowania zobowiązań płatniczych, a w konsekwencji konieczność sięgania po dodatkowe środki (przez zwiększanie pasywów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHEMATY BLOKOWE

  Narzędzie prezentacji algorytmów. S.b. są narzędziem stosunkowo prostym, przeznaczonym przede wszystkim do prezentacji kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Dzięki prostym zasadom ich budowy oraz możliwej pewnej elastyczności zapisów pozwalają na łatwą konstrukcję i prezentację każdego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko odsetkowe, niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Związane jest ono z określoną polityką kształtowania stóp oprocentowania aktywów i pasywów banku oraz z jednostkowymi decyzjami dotyczącymi oprocentowania kredytu lub depozytu. Poziom i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Tworzą: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WALUTOWE

  Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego i ceny złota z tytułu utrzymywania otwartych pozycji walutowych i otwartych pozycji w złocie. Oznacza to, że źródłem r.w. jest niepokrywanie się struktury walutowej aktywów z pasywami i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK WTÓRNY

  Część rynku papierów wartościowych obejmująca transakcje kupna-sprzedaży między inwestorami. Na rynku tym kapitał przepływa jedynie pomiędzy inwestorami, nie trafia natomiast do emitenta papierów wartościowych. Transakcje na r.w. mogą przynieść korzyści bądź straty inwestorom, nie wpływają...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt

Do góry