Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Kierownicy wszystkich jednostek są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia, we właściwym sądzie rejestrowym (Krajowym Rejestrze Sądowym). Do rocznego sprawozdania dołącza się: 1) opinię biegłego rewidenta, jeżeli składane sprawozdanie finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYSK LUB STRATA W ROLNICTWIE

  Powstawać mogą w momencie początkowego ujęcia ewidencji aktywów biologicznych i produktów rolniczych w wartości godziwej pomniejszonej o szacunkowe koszty związane ze sprzedażą (MSR nr 41). Ustalana jest ona przy uzyskiwaniu zbiorów produkcji roślinnej oraz zwierząt gospodarczych z urodzenia. Zyski lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA STANU PRODUKTÓW

  Zmiana stanu zapasów, zmiana stanu zapasów produktów, pozycja w księgach rachunkowych uwspółmierniająca czasowo i merytorycznie przychody osiągnięte w bieżącym okresie z kosztami podstawowej działalności operacyjnej poniesionymi w tym okresie. Jest ona charakterystyczna dla porównawczej wersji rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

  Credit capacity, ogólne określenie zdolności kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego lub wnioskowanego kredytu wraz z należnymi odsetkami w ustalonym umownie terminie. Stopień tej zdolności determinują w dużej mierze poziom płynności finansowej oraz struktura składników aktywów i pasywów w bilansie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

  Wiąże się z tym, że sprawozdania finansowe sporządza się zwykle przy założeniu, że jednostka jest w stanie i ma zamiar kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Takie założenie nie może być sprzeczne z aktualnym stanem prawnym jednostki (np. faktem postawienia jej w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY URUCHAMIANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Zasady te wpływają na system rachunkowości. Są one wynikiem powiązania danej jednostki organizacyjnej z budżetem państwa lub budżetem jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce powiązanie to realizuje się w dwojakiej formie: budżetowania brutto lub budżetowania netto.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA MEMORIAŁOWA

  Accural basis assumption, oznacza, że w księgach rachunkowych każdej jednostki ujmowane są wszystkie operacje, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Przestrzeganie z.m. pozwala uniknąć subiektywizmu w decyzjach dotyczących momentu wystąpienia zmian majątkowych wywołanych działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIŁEK CHOROBOWY

  Świadczenie pieniężne przysługujące osobom objętym ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa. Prawo do z.ch. nabywa ubezpieczony: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu; 2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA OSTROŻNEJ WYCENY

  Prudence, polega na rozważnej wycenie wielu kategorii majątkowych jednostki przy ich ujawnianiu w sprawozdaniach finansowych. Zakłada ona „pesymistyczny” sposób oszacowywania wartości tych kategorii, co oznacza w szczególności, że: 1) wykazywane są tylko zyski zrealizowane na datę bilansu; 2) przewidywane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W AUTOMATYZACJI BIURA

  Do systemów wykorzystywanych w automatyzacji biura można zaliczyć: edytory tekstów, komputerowe składy tekstów, arkusze kalkulacyjne, proste bazy danych (katalogi), bazy danych, harmonogramy, pocztę elektroniczną, biblioteki dokumentów, programy automatyzacji obiegu dokumentów, oprogramowanie do obsługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt

Do góry