Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  SKŁADKA NA UDZIALE WŁASNYM

  Składka ubezpieczeniowa pozostająca w dyspozycji zakładu ubezpieczeń po odprowadzeniu dla reasekuratora części składki odpowiadającej przekazanemu do reasekuracji ryzyku.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOT/NEXT (S/N)

  Określenie dotyczące terminów jednodniowych w operacjach bankowych. Oznacza ono, że bank pożyczający otrzymuje pieniądze w drugim dniu po zawarciu transakcji i zwraca je w kolejnym dniu roboczym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA NETTO

  Jest to część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. S.n. jest zwykle tak kalkulowana, aby zawierała w sobie pewien margines bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia niespodziewanie wysokich odszkodowań i świadczeń. Ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Ustalenie faktu sprawowania kontroli jest ważne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADKA PRZYPISANA

  Zależy od rodzaju ubezpieczenia (na życie, majątkowe i pozostałe osobowe) oraz od tego, czy okres ubezpieczenia jest określony, czy nie (rozporządzenie Ministra Finansów z 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Dz.U. Nr 218, poz. 2144 ze zm.).

  W ubezpieczeniach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR RZĄDOWY

  Organy władzy państwowej i administracji rządowej oraz inne jednostki gospodarki państwowej, które mogą, w ustawowo określonym trybie, stanowić o wielkości dochodów i wydatków obejmowanych ustawą budżetową. Zadania realizowane przez s.rz. wynikają z funkcji współczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WYPŁACALNOŚCI

  Możliwość wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań bez względu na termin ich wymagalności. W związku z tym bank, poza tworzeniem odpowiednich rezerw na pokrycie potencjalnego ryzyka, powinien utrzymywać określone minimum kapitałów własnych w zależności od wielkości aktywów i zobowiązań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO BADANIA

  Ryzyko, że w sprawozdaniu finansowym istnieją istotne nieprawidłowości, które nie zostaną ujawnione. R.b. oznacza zatem możliwość wyrażenia przez biegłego rewidenta nieodpowiedniej opinii o sprawozdaniu finansowym, tzn. wyrażenia opinii bez zastrzeżeń w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR SAMORZĄDOWY

  Stanowią jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne. Zadania realizowane przez s.s. (wydzielane w procesie decentralizacji zarządzania środkami publicznymi) mają zabezpieczać potrzeby wspólnot lokalnych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

  Rzeczowe aktywa trwałe, część aktywów trwałych jednostki. Miarodajnym kryterium przyporządkowania składników majątkowych do majątku trwałego lub majątku obrotowego jest w praktyce okres ich przydatności w danej jednostce. Ta kazuistyczna wykładnia aktywów trwałych i obrotowych wynika z braku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 718

  praca w formacie txt

Do góry