Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

  Jednostki i placówki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe zwane „bilansem”, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest dzień 31 grudnia. Pozostałe jednostki sporządzają bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami określonymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO RACHUNKOWOŚCI

  Na w pełni rozwinięty system informatyczny rachunkowości składa się zwykle pewna liczba podsystemów, ich lista nie jest nigdy stała, jest ona w każdej organizacji zależna od potrzeb informacyjnych wynikających z rodzaju i rozmiarów działalności prowadzonej przez tę organizację. Jako typowe wymienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOSZTOWA

  Wewnętrzne raporty charakteryzujące wielokryteriowo ponoszone w przedsiębiorstwie koszty. S.k., sformalizowana pod względem zakresu, częstotliwości, jak również komórek organizacyjnych przygotowujących te informacje i innych komórek (zarządczych) wykorzystujących je, stanowi podstawowy instrument...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  Zespół różnorodnych informacji prezentowanych w zunifikowanych lub niezunifikowanych pod względem formy zestawieniach (formularzach).

  Charakterystyki s. można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, takich jak: charakter zawartych w niej informacji, częstotliwość jej sporządzania czy stopień...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBSKRYBENT

  Pierwotny nabywca papierów wartościowych, osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca chęć nabycia papierów wartościowych w drodze publicznej subskrypcji. Termin zapisywania się na akcje nie może przekraczać 3 miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji. W terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘT KOMPUTEROWY

  Środki techniczne automatycznego przetwarzania danych, narzędzie techniczne automatyzacji przetwarzania danych. Automatyzacja przetwarzania danych obejmuje procesy samosterowalne, w którym program i dane są wprowadzane do pamięci komputera, a wyniki przetwarzania są udostępnione na nośnikach maszynowych.

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA

  Zbiór wybranych informacji przedstawiających w sposób usystematyzowany określone obszary działania banku, sporządzony na określony moment lub za określony czas. S.b. jest raportowaniem z określonych zakresów przeszłej i obecnej działalności banku przy zastosowaniu określonego sposobu opisu i prezentacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBWENCJA OGÓLNA

  Szczególny rodzaj dochodów jednostek samorządu terytorialnego, który otrzymuje z budżetu państwa każda gmina, powiat i województwo. Subwencja jest ogólnym zasileniem budżetu, przysługuje z mocy prawa wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŁY BUDŻET KOSZTÓW

  Statyczny budżet kosztów, stałe, okresowe budżety kosztów opracowuje się na ogół dla kosztów stałych i względnie stałych, np. kosztów zarządu. Stosowanie tego budżetu jest uzasadnione w tych przedsiębiorstwach, które z dosyć dużą dokładnością mogą określić poziom produkcji i wielkość kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA KWARTALNA

  Obejmuje poza tym, co znajduje się w sprawozdawczości miesięcznej, rachunek zysków i strat wraz z danymi szczegółowymi do rachunku. Sporządzana jest ona przez wszystkie banki i przekazywana do NBP w ciągu 10 dni roboczych po upływie kwartału (a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych - do banku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry