Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Dekret księgowy

  Charakterystyka

  Dekret księgowy - inaczej zwany zapisem księgowym: jest to sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej).

  Zapisów w księgach...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.03.2011 Znaków /3 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunkowość zarządcza

  Charakterystyka

  Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również mianem rachunkowości menedżerskiej to jeden z członów rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej) służy celom wewnętrznym przedsiębiorstwa, dostarcza danych w przedsiębiorstwie niezbędnych do podejmowania decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.03.2011 Znaków /5 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji kosztów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji analizuje zależność kosztów od wielkości produkcji oraz przychodów od wielkości sprzedaży. Umożliwia ona określenie ilościowych zależności między rozpatrywanymi zjawiskami oraz ocenę siły tych zależności. Analiza kształtowania się kosztów i przychodów z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.03.2011 Znaków /3 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek dochodowy od firm

  Charakterystyka

  Historia podatku dochodowego sięga roku 1799. Po raz pierwszy został wprowadzony w Anglii, zaś przed I wojną światową w USA, Niemczech i Japonii. Początkowo podatek dochodowy miał charakter wyjątkowy i był traktowany jako środek wspomagający finansowanie działań wojennych. Wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.03.2011 Znaków /8 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych

  Charakterystyka

  Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych- procedury, które należy stosować dokonując korekty błędów księgowych wynikających głównie z nieprawidłowych, opóźnionych oraz niedokonanych zapisów księgowych.

  Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja rozrachunków

  Charakterystyka

  Przez rozrachunki rozumie się takie należności lub zobowiązania, których osoby dłużnika i wierzyciela są określone, kwota jest zaakceptowana przez obydwu kontrahentów, a termin regulacji wierzytelności został uzgodniony.

  Konto Rozrachunków może wykazywać dwa salda - saldo Dt...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011 Znaków /3 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Elementy wynagrodzenia

  Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę wykonaną na rzecz pracodawcy przysługującą z tytułu zawarcia stosunku pracy (np. umowy). W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się także korzyści niepieniężne, a nawet niematerialne odnoszone przez pracownika w związku z wykonywaną...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.03.2011 Znaków /12 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Charakterystyka

  Teoria finansów i rachunkowości wypracowała wiele definicji płynności, które to jednak zawsze zawierają wspólny element - jest to zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych. W literaturze ekonomicznej płynność definiowana jest różnie. Nadaje się kilka określeń...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.03.2011 Znaków /4 688

  praca w formacie txt

Do góry