Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Amortyzacja jednostkowa

   

  Amortyzacja jednostkowa – metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda procentu należności

   

  Metoda procentu należności - podziel średnie koszty złych długów przez średnią wartość należności bieżących aby obliczyć procent złych długów, wykorzystaj to do obliczenia salda końcowego rezerw na należności nieściągalne (procent*należności bieżące) i przygotuj zapis korygujący aby...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność inwestycyjna

   

  Działalność inwestycyjna – działalność związana z dostarczaniem i gromadzeniem gotówki jako pożyczkodawca i właściciel papierów wartościowych i pozyskiwaniem i sprzedawaniem majątku trwałego wpływy: sprzedaż ziemi, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzedaż papierów (ekwiwalentów dla gotówki)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność finansowa

   

  Działalność finansowa – działania związane między innymi z pozyskiwaniem zasobów jako pożyczkobiorca lub jako emitent akcji, wpływy: pożyczki od kredytodawców, emisja papierów wartościowych, obligacji, wydatki: spłaty pożyczek, odkupienie papierów, akcji, płatność...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwa sposoby liczenia przepływów operacyjnych

   

  Dwa sposoby liczenia przepływów operacyjnych: bezpośrednia – przepływy z działalności operacyjnej obliczamy jako różnicę wpływów i wydatków gotówki, zysk korygowany jest o zmiany w odpowiednich aktywach i zobowiązaniach, pośrednią – dokonuje się korekt zysku netto aby odzwierciedlić wpływy i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek zysków i strat

   

  Rachunek zysków i strat pokazuje jak kapitał własny firmy zmienia się w wyniku powstałych operacji gospodarczych, przeciwstawia koszty przychodom i mierzy działalność ekonomiczną

  Najpierw różnicę między gotówką na początku i na końcu okresu

  Gotówka = zobowiązania + kapitał –aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżety lokalne

   

  Finanse lokalne pojawiają się wtedy, kiedy dokonuje się podziału administracji na państwową i samorządową. W 1990r. ustawą sejmową powołano władze samorządową, w Polsce nadając jej postać demokratycznej władzy lokalnej. Z mocy ustawy z 1990r. gminy tworzą wspólnotę samorządową. Do zadań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy podatku

   

  1) Podmiot podatku: - bierny ® czyli wszyscy płatnicy podatku, - czynny ® państwo pobiera te podatki.

  2) Przedmiot podatku - są to rzeczy lub zdarzenia do których odnosi się obowiązek podatkowy.

  3) Podstawa opodatkowania - jest to ujęty wartościowo przedmiot podatku.

  4) Stawki podatkowe - określa je...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu państwa.

   

   

  Ze wzgl. na kryterium rodzajowe dochody budżetowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy.

  1) Dochody bezzwrotne:- podatki, - cła, - opłaty

  2) Dochody zwrotne: - pożyczki zagraniczne, - pożyczki wewnętrzne, - lokaty budżetowe.

  Cła- są to przymusowe świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /3 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

   

   

  Budżet został ściśle powiązany z trzema sferami życia społeczeństwa: gospodarczą, społeczną i polityczną.Ponad to istotną cechą budżetu jest to że nie jest on biernym narzędziem polityki społ.- gosp. i finansowej, ale aktywnym podmiotem, którego rola polega na kształtowaniu, umocowaniu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /marisa Dodano /02.04.2011 Znaków /1 933

  praca w formacie txt

Do góry