Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Podatki przychodowe

   

   

  Podatki przychodowe wymierzane są od dochodów brutto, czyli od całości wpływów pieniężnych danej jednostki, osiąganych z danej działalności. Nie uwzględnia się zatem wydatków poniesionych w związku z uzyskaniem danego wpływu.1 Cechą charakterystyczna podatków przychodowych jest ich związek ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTA PODATKOWA

   

  Uregulowana w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.98.144.930).

   

  Ustawa ta mieści w sobie trzy konstrukcje podatkowe:

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

  Kartę podatkową;

  Podatek od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /8 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest cel zmian w podatkach?

   

  Jaki jest cel zmian w podatkach?

  Zmiany w systemie podatkowym są elementem "Strategii finansów publicznych i rozwoju gospodarczego Polska 2000-2010" przyjętej w czerwcu br. przez Radę Ministrów. Celem, którego realizacji mają sprzyjać, jest przede wszystkim tworzenie nowych, konkurencyjnych miejsc pracy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /6 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK AKCYZOWY

   

  1. Podmiot podatku:

  Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzowy wliczony przez...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Rachunkowości

  W ramach tego systemu prowadzi się obserwację, rejestrację, przetwarza się oraz analizuje ogólne lub szczegółowe informacje na temat majątku podmiotu i osiągniętych wynikach finansowych. Rachunkowość dzieli się na trzy części: 1.  Księgowość – w ramach tego podsystemu prowadzi się rejestrację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weksel

   

  Weksel - dokument kredytu krótkoterminowego wystawiany w formie ściśle określonej przez prawo, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kalkulacji

   

  Rodzaje kalkulacji. - rozróżnia się: 1) kalkulację sporządzaną przed rozpoczęciem produkcji (kalkulacja wstępna, planowa, ofertowa) opartą na standardach (normach) ilościowego i jakościowego zużycia czynników produkcji, aktualnych lub przewidywanych cenach materia­łów, energii, usług obcych itp;...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek zysków i strat

   

  Rachunek zysków i strat - element sprawozdania finansowego, w którym wykazuje się przychody i koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, co pozwala ustalić ostateczny wynik działalności (zysk/stratę netto); może być sporządzany w wariancie porównawczym albo...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody przyszłych okresów

   

  Przychody przyszłych okresów - otrzymane lub należne środki dotyczące przyszłych okresów, a w szczególności otrzymane z góry od kontrahentów zapłaty za przyszłe świadczenia, naliczone kwoty podwyższające należności lub roszczenia, naliczone dotacje, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kont

   

  Konto - 1. Urządzenie księgowe służące do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych w wyrażeniu pieniężnym. 2. Zbiór liczb o określonym sensie ekonomicznym.

  Konto analityczne (szczegółowe) - urządzenie ewidencyjne należące do ksiąg pomocniczych, przedstawia w szczegółowym ujęciu pewien...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt

Do góry