Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO

  Jest umową nazwaną i konsensualną. Przez u.r.b. bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Umowa ta musi dla swej ważności być sporządzona na piśmie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIE BEZPOŚREDNIE

  Jest to umowa między ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń) sprzedającym usługi ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczającym (osobą kupującą usługę ochrony ubezpieczeniowej). W umowie tej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w postaci wypłaty określonej sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASAT

  Osoba, której wystawca weksla trasowanego poleca zapłacenie sumy wekslowej na rzecz innej osoby. T. nie jest wystawcą weksla, ale zobowiązuje się do zapłaty sumy wekslowej w momencie akceptacji weksla trasowanego. Po zaakceptowaniu weksla t. staje się głównym dłużnikiem weksla trasowanego.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URUCHAMIANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

  Uruchamianie środków na wydatki budżetowe odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych - odpowiednich dysponentów środków budżetowych, przez obciążenie centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. W budżetach jednostek samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOSTĘPNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, a także opinii wraz z raportem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY WIARYGODNOŚCI

  Próbkowanie rewizyjne wiarygodności stosowane jest do zbioru badanego, z którego uprzednio wyłączono elementy poddane badaniu pełnemu. Występuje ono w przypadku zastosowania procedur rewizyjnych do mniej niż 100% pozycji sald księgowych lub rodzajów transakcji, umożliwiając audytorowi uzyskanie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULOGRAM

  Termin ten wywodzi się z techniki perforacji, nazywanej też techniką maszyn analitycznych lub maszyn systemu kart dziurkowanych. Oznaczał tam zestawienie liczbowe będące końcowym rezultatem procesu przetwarzania danych, realizowanego przez cały zestaw maszyn.

  Sporządzała go maszyna licząco-drukująca...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY ZGODNOŚCI

  Statystyczne próbkowanie zgodności przeprowadzamy dla tych podsystemów kontroli wewnętrznej, którym zamierzamy zaufać. Stosujemy je, jeżeli w toku rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej firmy wstępnie oszacowaliśmy, że ryzyko kontroli jest umiarkowane lub niskie.

  Wyrywkowe t.z. mają na celu uzyskanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

  Element sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w II dziale ubezpieczeń. Rachunek ten charakteryzuje jego rentowność osiąganą na zasadniczej, ubezpieczeniowej, tzw. technicznej działalności. Porządek przedstawianych w technicznym rachunku wyników przychodów technicznych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PUBLICZNE

  Są nimi: dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące ze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry