Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  Dowody i postępowanie dowodowe

   

  Celem każdego postępowania podatkowego jest dokładne wyjaśnienie podatkowego stanu faktycznego sprawy, aby jej załatwienie opierało się na udowodnionych faktach i aby do tych faktów zostały zastosowane właściwe normy materialnego prawa podatkowego. Realizacja prawdy obiektywnej wymaga, aby dopuścić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /7 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doręczenia pism procesowych i wezwania

   

  Przez doręczanie pism procesowych w postępowaniu podatkowym należy rozumieć przekazywanie wszelkiego rodzaju wezwań, zawiadomień, protokołów, decyzji czy postanowień przez organy podatkowe stronom i innym uczestnikom toczącego się postępowania.

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony postępowania podatkowego

   

  Stroną w postępowaniu podatkowym jest każdy, kto żąda czynności organu podatkowego, do kogo czynność organu podatkowego się odnosi lub czyjego interesu działanie organu podatkowego choćby pośrednio dotyczy.

  >

  >

  >

  >

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość organów podatkowych

   

  W stosunku do orzeczeń wójtów /burmistrzów, prezydentów/, starosty i marszałka województwa w sprawach podatkowych – organami wyższego stopnia /II instancji/ są samorządowe kolegia odwoławcza, a w stosunku do orzeczeń urzędów skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej – izby skarbowe. Organem naczelnym w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwo prawne spadkobierców i zapisobierców

   

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia podatkowa firmy

   

  Celem każdego przedsiębiorstwa jest uzyskanie jak największego zysku, stąd też wszystkie działania każdej firmy zmierzają w tymże kierunku. Zyskiem jak wiadomo jest przychód pomniejszony o wydatki, na które składają się między innymi obciążenia podatkowe. W Polsce przedsiębiorstwa obciążone są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /13 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty lokalne

   

  Zakłada się utrzymanie obecnie obowiązujących opłat, to jest opłaty targowej oraz opłaty miejscowej. Pozostawienie tych opłat, z których wpływy stanowią dochody budżetów gmin uzasadnione jest koniecznością ponoszenia zwiększonych kosztów przez gminy w zakresie organizowania targowisk, utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od czynności cywilnoprawnych

   

  Podatek ten pobierany byłby od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest odpłatne przeniesienie (nabycie) własności oraz innych praw majątkowych. Aktualnie od niektórych czynności cywilnoprawnych, wymienionych enumeratywnie w ustawie, pobierana jest opłata skarbowa. Zważywszy, że w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od spadków i darowizn

   

  Pośród majątkowych podatków, do jakich niewątpliwie zaliczyć należy podatek od spadków i darowizn, przeważają podatki o charakterze nominalnym - w ich przypadku majątek stanowi jedynie podstawę do naliczenia podatku, przy czym sam podatek płacony jest z uzyskiwanych przychodów. W przypadku podatku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatek od posiadania psów

   

  Podatek od posiadania psów należy do grupy podatków bezpośrednich, rzeczowych i konsumpcyjnych.

  Podmiotem podatku są wyłącznie osoby fizyczne.

  Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa.

  Podstawa opodatkowania jest wyrażona ilościowo i jest nią ilość posiadanych psów.

  Stawki podatku od...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 704

  praca w formacie txt

Do góry